THÁNG 10 NĂM 2003
"Cho những thanh thiếu niên, thanh thiếu nữ, để họ theo, với một sự phấn khởi quảng đại, Đức Ki Tô, Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống ; cũng như để họ sẵn sàng làm chứng cho Ngài trong những môi trường họ sinh sống »" Ý chỉ cầu nguyện chung của ĐGH cho tháng 10 năm 2003Trở Về Trang Nhà