THÁNG 1 NĂM 2004
Xin cho mọi người là khí cụ của hòa bình - chấm dứt những kỳ thị.Trở Về Trang Nhà