THÁNG 2 NĂM 2004
Xin cho các nhà khoa học biết dùng khám phá của mình phục vụ con người và hoà bình. Con người thoát khỏi tai ương và dịch bệnh