CHIA SẺ NỖI THỐNG KHỔ
CỦA NẠN NHÂN THIÊN TAI TSUNAMI TẠI ĐÔNG Á

THÁNG 1, NĂM 2005