THÁNG 4, 2005
" LẠY CHA, CON PHÓ THÁC LINH HỒN CON TRONG TAY CHA. " ( Lc. 23, 46)