"Chúng tôi đến thờ lạy Người"
(Mt. 2,2)

THÁNG 8, 2005