Bức Tượng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II ở Ba-Lan
ngày càng đông khác hành hương đến thăm viếng

THÁNG 8, NĂM 2006