Tại Vatican, thứ Sáu 30-11- 2007 Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đang ký thông điệp thứ 2 của Ngài, "Spe Salvi" ("SPE SALVI facti sumus" -Trong Hy Vọng Chúng Ta Được Cứu Độ, Rom 8:24 ), trong khi Giám mục Fernando Filioni đang chăm chú nhìn . Trong Thông Điệp này, Đức Thánh Cha XVI Benedict mạnh mẽ phê phán chủ thuyết vô thần ngày nay, vì nó đã dẫn tới một hệ lụy bạo loạn và xâm phạm công lý hơn bao giờ biết cho nhân loại ngày nay.

THÁNG 12, NĂM 2007