Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, ngày 25-6-2007 ban hành luật bầu cử Giáo Hoàng mới. Theo đó, trong mật nghị giáo hoàng, một hồng y phải có đa số tuyệt đối 2/3 phiếu chọn, thì mới được coi là đắc cử, bất kể bao nhiêu vòng bầu. Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, sự thay đổi này nhằm bảo đảm sự đồng lòng sâu rộng trong mật viện nhiều chừng nào có thể.

THÁNG 7, NĂM 2007