Mặc dù bị chống đối là thân Cộng Sản, Thượng phụ Teoctict (bên phải), lãnh đạo GH Chính Thống Giáo Hung gia lợi, người tạo lịch sử khi Ngài mời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II(bên trái) tới dâng lễ theo nghi thưc Đông Phương tại công trường Unirii thuộc thành phố Bucharest năm 1999. Thượng phụ Teoctist vừa qua đời ngày 30-7-2007

THÁNG 8, NĂM 2007