Ngày suy tư, đối thoại, và cầu nguyện
vì hòa bình và công lý trên thế giới
"Hành hương vì Chân lý, hành hương vì hòa bình"
Assisi, 27 tháng 10, 2011

THÁNG 11, NĂM 2011