Sáng 3-11-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 10 HY và 143 GM qua đời
trong vòng 12 tháng qua, trong số các GM vừa nói có 2 GM Việt Nam. Đó là Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc,
nguyên GM Kontum, qua đời ngày 17-11-2011 và Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện,
nguyên GM Vĩnh Long, qua đời tại Pháp ngày 13-5-2012.
Đồng tế với ĐTC có 30 hồng y, trước sự hiện diện của hơn 40 GM, và lối 1 ngàn tín hữu.

THÁNG 11, NĂM 2012