Trong bài giảng thánh lễ Năm Mới 2013, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay với đề tài “Phúc cho người xây dựng hoa bình” và nói:
"Mặc dù rất tiếc là thế giới còn bị ghi dấu bởi các ngọn lửa căng thẳng và chống đối, gây ra bởi các bất bình đẳng gia tăng giữa người giầu và người ghèo, bởi cái thắng thế của một não trạng ích kỷ và duy chủ nghĩa cá nhân,....."

THÁNG 1, NĂM 2013