"Ước gì sức mạnh Phục Sinh của Chúa Kitô đến với mỗi người - nhất
là những người đang chịu đau khổ - và tất cả những hoàn cảnh đang cần niềm tín
thác và hy vọng hơn cả”.. . .
(Đức Thánh Cha Phanxicô ). . .(đọc tiếp)

THÁNG 4, NĂM 2013