THÁNG 8, NĂM 2013

ĐTC viết: “Khi đức tin bị suy yếu và thiếu sót, thì người ta gặp nguy cơ là cả
những nền tảng của cuộc sống sẽ bị thiếu sót. Vì thế, chúng ta đừng xấu hổ khi
công khai tuyên xưng Thiên Chúa, xét vì đức tin soi sáng cho toàn thể cuộc sống xã hội".
(Trích Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Lumen Fidei”)