THÁNG 1, NĂM 2014

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ lời của thánh Phao-lô “Giữa
anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Ðức Kitô Giêsu. Ðức
Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân
nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Phi 2,5-7) -
(với các tu sĩ Dòng Tên tại nhà thờ Giê-su – Roma, 3-1-2014)