THÔNG ĐIỆP CỦA ĐGH PHANXICÔ
“LAUDATO SI’, mi’ Signore” – “Chúc Tụng Chúa, Lạy Thiên Chúa của con”

"Kinh Thánh mời gọi chúng ta nhìn thiên nhiên như là một cuốn sách tuyệt vời mà trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta
và ban cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của Ngài. “Vì các thọ tạo càng lớn lao
đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Ðấng tạo thành” (Kn 13:5). ... Tất cả chúng ta có thể hợp tác như là những khí cụ của Thiên Chúa
vì sự chăm sóc công trình tạo dựng, mỗi người theo nền văn hoá, kinh nghiệm, sự tham gia và tài năng của mình."
(Trích Thông Điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô)

THÁNG 7, NĂM 2015