"Ngờ vực công việc của Chúa Thánh Thần và khơi lên niềm cảm tưởng rằng, không có bất cứ điều chi chung với những người „mà họ không thuộc về nhóm chúng ta“, và với những người không „giống như chúng ta“, chính là một cơn cám dỗ đầy nguy hiểm. Nó sẽ không chỉ là sự phong tỏa đối với việc chăm sóc Đức Tin, nhưng còn là một sự làm biến dạng Đức Tin."
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Quốc Tế Về Gia Đình tại Philadelphia, B. Franklin Parkway, 27.09.2015)


THÁNG 10, NĂM 2015