MUC LUC
   TỦ SÁCH GIÁO LÝMUỐI CHO ĐỜI

Joseph Ratzinger

Biển Đức XVI

Ki-tô giáo và giáo-hội Công giáo trước thềm ngàn năm mới

Trao-đổi với Peter Seewald

Người dịch: Phạm Hồng-Lam, Trần Hoành

 

 

 

MỤC LỤC