Thông cáo của Uỳ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là "Sứ điệp từ trời"

 

ThongCao_UBGLDT_SuDiepTuTroi.jpg

(WHĐ 15.04.2015)

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo