Thư hiệp thông của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN
gửi Đức TGM Angel N. Lagdameo, Chủ tịch HĐGM Philippines


Trở về Trang Mục Lục