Thư hiệp thông của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN
gửi các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kontum


Trở về Trang Mục Lục