Biên bản Hội nghị Thường niên Kỳ II-2001 Hội đồng Giám mục Việt Nam