Lineamenta (Đề cương) Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII:

Tân Phúc âm hóa để truyền bá đức Tin Kitô giáo

Thư giới thiệu của Đức giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng HĐGMVN

 

Nguyên bản Tiếng Pháp và Tiếng Anh