Thư cám ơn của Đức Tổng giám mục Chủ tịch HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa

Thu%20cam%20on%20Dan%20Chua

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo