Thông báo về việc cầu nguyện cho Ngày Quốc Tế Chống Nạn Buôn Người

 


HDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo