Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31, từ 27 tới 31 tháng Bảy Tại Krakow, Ba Lan