HỘI NGHỊ GIÁO DÂN Á CHÂU LẦN 2

  • Thư Của Ðức Thánh Cha Gửi Các Tham Dự Viên Hội Nghị Giáo Dân Á Châu Lần 2
  • Thư Của Hội Ðồng Giáo Hoàng Về Công Lý Hòa Bình Gửi Hội Nghị Giáo Dân Á Châu Lần 2
  • Văn bản Kết Thúc Hội Nghị Giáo Dân Á Châu Lần 2