Vài Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Phái Đoàn Việt Nam
Tại Đại Hội Truyền Giáo Á Châu Lần I
18 - 22 Tháng 10 2006

Auto/Stop
Hình: www.fabc.org