Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2014

 

“Anh ch em thân mến,

Ngày nay, vn còn rt nhiu người chưa biết Đc Giêsu Kitô. Vì thế, s mng ad gentes ến vi muôn dân] vn đang là s mng cp thiết nht. Tt c mi thành viên trong Giáo Hi đu được mi gi đ tham gia vào s mng này vì Giáo Hi có tính truyn giáo ngay t trong bn cht ca mình: Giáo Hi được khai sinh đ “ra đi”. Ngày Thế Gii Truyn Giáo là mt thi gian thun tin đ các tín hu trên khp các châu lc khác nhau dn thân trong li cu nguyn và trong hành vi liên đi c th đ nâng đ các Giáo Hi tr trên các mnh đt s mng. Đây là mt vic c hành ca ân sng và nim vui. Ca ân sng vì Thánh Thn, được Chúa Cha sai đến, đã ban s khôn ngoan và sc mnh trên nhng ai vâng nghe theo tác đng ca Ngài. Ca nim vui, vì Đc Giêsu Kitô, Con ca Cha, được sai đến đ loan báo tin mng cho thế gii, vn hng nâng đ và đng hành vi công vic s mng ca chúng ta. Chính trong nim vui ca Đc Giêsu và các môn đ tha sai mà tôi xin mn phép chia s vi anh ch em mt hình nh trong Kinh Thánh, mà chúng ta có th tìm thy nơi Tin Mng theo Thánh Luca (x. Lc 10,21-23) 

1. Thánh s k vi chúng ta rng Chúa đã sai 72 môn đ, tng hai người mt, đến các thành ph và làng mc đ loan báo rng Triu Đi Thiên Chúa đã đến gn, và đ chun b cho con người gp g Đc Giêsu. Sau khi hoàn thành s mng loan báo này, các môn đ tr v tràn ngp nim vui: vui là mt đ tài ch đo ca kinh nghim s mng đu tiên và không th quên được này. Tuy nhiên, Thy Chí Thánh nói vi h rng: Anh em ch vui mng vì qu thn phi khut phc anh em, nhưng hãy vui mng vì tên anh em đã được ghi trên tri. Vào gi phút y, được Thánh Thn tác đng, Đc Giêsu hn h vui mng và nói: “Ly Cha, con xin ngi khen Cha…” Và, Đc Giêsu quay sang các môn đ và nói riêng vi các ông rng:”Phúc cho mt nào được thy điu anh em đang thy” (Lc 10,20-21,23) 

Thánh Luca đã trình bày ba cnh. Đu tiên, Đc Giêsu nói vi các môn đ, sau đó, Ngài hướng v  Chúa Cha, ri sau đó li nói vi các môn đ. Đc Giêsu mun các môn đ chia s nim vui ca Ngài, mt nim vui khác và vượt trên tt c nhng nim vui mà các ông đã tri nghim trước đây.           

2. Các môn đ ngp tràn nim vui, hn h v quyn năng gii phóng con người khi b qu ám. Nhưng Đc Giêsu cnh giác h là đng vui vì quyn năng mà h nhn được nhưng vì tình yêu mà h đã nhn lãnh, “vì tên anh em đã được ghi trên tri” (Lc 10,20). Các môn đ được ban cho mt kinh nghim v tình yêu Thiên Chúa, cũng như kh năng chia s tình yêu y. Và kinh nghim này là nguyên nhân ca tâm tình biết ơn đy nim vui tn sâu trong lòng ca Đc Giêsu. Thánh Luca đã hiu s vui mng trong vin tượng s hip thông Ba Ngôi: “Đc Giêsu vui trong Thánh Thn”, hướng v Cha và chúc tng Người. Khonh khc nim vui thân mt này tuôn chy t tình yêu sâu thm ca Đc Giêsu, như là người con tho hướng v Cha là Chúa t tri đt, Đng giu nhng điu này vi nhng người khôn ngoan và có hc thc nhưng li mc khi cho nhng người bé mn (x. Lc 10,21). Thiên Chúa va giu kín va mc khi, và li cu nguyn chúc tng này làm ni lên hơn na mc khi ca Người. Thiên Chúa đã mc khi điu gì và giu kín điu gì? Các mu nhim Vương Quc ca Người, xác nhn quyn chúa t ca Người nơi Đc Giêsu và cuc chiến thng trên Satan.

Thiên Chúa đã giu kín điu này khi nhng ai cho rng mình t đ và tuyên b rng mình đã biết mi th. H b trói buc bi s t ph ca mình và không dành cho Chúa ch nào c. Người ta có th d dàng nghĩ đến mt vài người cùng thi vi Đc Giêsu, nhng người đã b Đc Giêsu qu trách nhiu ln, nhưng đáng lo ngi là nhng li qu trách y vn luôn tn ti và liên quan đến chúng ta. Còn “nhng người bé mn” là nhng người khiêm nhường, gin d, nghèo hèn, b loi b, nhng ai không có tiếng nói, nhng ai mt mi và mang gánh nng, nhng người mà Đc Giêsu gi là “có phúc”. Người ta có th nghĩ ngay đến M Maria, Thánh Giuse, các ngư ph Galile và các môn đ được Đc Giêsu kêu gi trên hành trình rao ging ca Người.

3.  ”Vâng, ly Cha, vì đó là điu đp ý Cha [bn dch tiếng Ý: vì Cha đã quyết đnh như thế trong s tt lành ca Cha]” (Lc 10,21). Li din t này ca Đc Giêsu phi được hiu như đang nói đến nim vui ni tâm ca Ngài, nơi đó, s tt lành ám ch đến kế hoch cu đ và t nhân ca Chúa Cha dành cho con người. Chính trong bi cnh s tt lành thánh thiêng này mà Đc Giêsu đã vui mng hn h, vì Chúa Cha mun yêu con người vi cùng mt tình yêu mà Người dành cho Con ca mình. Ngoài ra, Thánh Luca cũng gi cho chúng ta nh đến nim vui tương t ca Maria: “Linh hn tôi ngi khen Đc Chúa. Thn Trí tôi hn h vui mng vì Thiên Chúa, Đng cu đ tôi” (Lc 1,47). Đây là Tin Mng dn chúng ta đến ơn cu đ. Maria, mang Đc Giêsu trong lòng, M là v truyn ging tin mng tuyt vi nht, đã gp bà Elizabeth và vui nim vui trong Thánh Thn khi m ca vang bài Magnificat. Đc Giêsu, khi thy nhng thành công trong s mng ca các môn đ và nim vui ca h, đã vui trong Thánh Thn và hướng v Cha trong li cu nguyn. Trong c hai trường hp, đó là nim vui cho hot đng vì ơn cu đ đ tình yêu mà Chúa Cha đã yêu Chúa Con tuôn chy xung trên chúng ta, và nh hot đng ca Thánh Thn, tình yêu y tràn ngp chúng ta, làm cho chúng ta đi vào trong s sng ca Ba Ngôi.

Chúa Cha là ngun mch ca nim vui. Chúa Con là s din t, và Chúa Thánh Thn là khơi lên nim vui y. Thánh s Matthew k vi chúng ta rng ngay sau khi tán dương Cha, Đc Giêsu nói: Hãy đến vi Ta, hi tt c nhng ai vt v mang gánh nng n, Ta s cho ngh ngơi bi dưỡng. Hãy mang ly ách ca ta và hãy hc cùng ta vì ta hin lành và khiêm nhường trong lòng và các người s được ngh ngơi bi dưỡng, vì ách ta êm ái và gánh ta nh nhàng” (Mt 11,28-30). ”Nim vui ca Tin Mng đong đy con tim và trn vn cuc sng ca tt c nhng ai gp g Đc Giêsu. Nhng ai đ cho Ngài cu đ mình thì s được gii thoát khi ti li, bun phin, trng vng ni tâm và s cô đơn. Vi Đc Kitô, nim vui s luôn luôn được sinh ra” (Tông Hun Evangelii Gaudium, 1) 

Đc Trinh N Maria đã có mt kinh nghim đc nht ca vic gp g này vi Đc Giêsu và nh đó, M tr nên “causa nostrae laetitiae” [căn nguyn s vui mng ca chúng ta]. V phn mình, các môn đ đã lãnh nhn li mi gi vi Đc Giêsu và được Ngài sai đi đ loan báo Tin Mng (x. Mc 3,14), và vì thế h cũng được đy tràn nim vui. Ti sao chúng ta lai không đi vào dòng chy nim vui này? 

4. Mi nguy him to ln trong thế gii ngày nay, vi s tn công đa dng ca ch nghĩa tiêu th, là ni bun mang chính cá nhân ch nghĩa, sinh ra t mt con tim thích tin nghi và ích k, t mt cuc theo đui bnh hon nhng tha mãn phù hoa và t mt lương tâm cô lp” (Tông hun Evagelii Gaudium, 2). Bi thế, nhân loi đang rt cn ơn cu đ mà Đc Kitô mang đến. Các môn đ là nhng người đã đ mình được tình yêu ca Đc Giêsu chiếm đot và được ghi khc bi ngn la nhit tâm cho Vương Quc Thiên Chúa, đ tr thành người mang nim vui Tin Mng. Tt c các môn đ ca Chúa được mi gi đ nuôi dưỡng nim vui ca vic rao ging Tin Mng. Các Giám Mc, xét như là nhng người chu trách nhim chính yếu cho vic loan báo này, phi c võ s hip nht ca Giáo Hi đa phương trong dn thân mang tính s mng, trong vic chân nhn rng nim vui ca vic thông truyn Đc Giêsu Kitô được din t rt nhiu trong mi bn tâm rao ging v Ngài trong nhng nơi xa xôi nht, cũng như trong mt s vươn xa không ngng đến nhng vùng ngoi biên ca đa ht mình, nơi có rt nhiu người nghèo đang chi đi thông đip này.

Rt nhiu vùng trên thế gii đang khan hiếm ơn gi linh mc và đi sng dâng hiến. Thường thì điu này là do không có s nhit thành tông đ lan truyn trong các cng đoàn, vn thiếu đi s hăng hái và không thu hút. Nim vui Tin Mng được khai sinh t vic gp g Đc Kitô và t vic chia s vi người nghèo. Vì thế, tôi khuyến khích các cng đoàn giáo x, hip hi và nhóm đoàn hãy sng mt đi sng huynh đ sâu sc, đt nn tng trên tình yêu dành cho Đc Giêsu và quan tâm đến nhng nhu cu ca nhng người thit thòi nht. Nơi nào có nim vui, s hăng hái và khao khát mang Đc Giêsu đến cho người khác, nơi đó s có nhng ơn gi chân thc tr sinh. Gia nhng ơn gi này, chúng ta không nên b qua ơn gi giáo dân phc v cho s mng. Đã có mt s ý thc đang ln dn v căn tính và s mng ca giáo dân trong Giáo Hi, cũng như mt s nhn thc rng h được mi gi đ đm nhn mt vai trò ngày càng trng yếu trong vic loan truyn Tin Mng. Vì thế, tht quan trng khi dành cho h mt s hun luyn thích hp đ hướng đến nhng hot đng tông đ hiu qu. 

5. “Thiên Chúa yêu thương người trao ban nim vui” (2 Cr 9,7). Ngày Thế Gii Truyn Giáo cũng là mt cơ hi đ tái nhóm lên khao khát và nghĩa v luân lý ca vic tham gia cách vui v vào s mng ad gentes [đến vi muôn dân]. Mt s đóng góp vt cht nơi các cá nhân cũng là mt du ch ca s tn hiến, trước hết là vi Thiên Chúa, sau đó là vi người khác anh ch em, đ vic dâng tng ca ci vt cht cũng tr thành mt phương tin cho công cuc loan báo Tin Mng cho nhân loi được xây dng trên tình yêu.           

Anh ch em thân mến, nhân Ngày Thế Gii Truyn Giáo này, tôi nghĩ đến các Giáo Hi đa phương. Đng bao gi đ mình mt đi nim vui ca vic loan báo tin mng! Tôi mi gi anh ch em hãy chìm mình trong nim vui ca Tin Mng và nuôi dưỡng mt tình yêu có th thp sáng lên nim ơn gi và s mng ca anh ch em. Tôi thúc bách mi người trong anh ch em đã nh li, như th anh ch em đang thc hin mt cuc hành hương ni tâm, “mi tình đu”, mi tình mà Đc Chúa Giêsu Kitô đã sưởi m con tim anh ch em, không phi đ nh nhung, nhưng là đ luôn li trong nim vui. Các môn đ ca Chúa đã luôn li trong nim vui khi h vi Ngài, thc thi ý Ngài và chia s vi người khác đc tin, nim hy vng và đc ái tin mng.

Hướng v M Maria, mu gương loan báo tin mng khiêm nhường và vi trn nim vui, chúng ta hãy dâng lên li cu nguyn ca chúng ta, đ Giáo Hi có th tr nên mái nhà cho tt c mi người, mt người m cho tt c mi dân tc và có th sinh ra mt thế gii mi.  

T Vatican, 8.6.2014, L Trng Chúa Thánh Thn Hin Xung.

PHANXICÔ PP.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ (chuyển dịch từ bản Ý ngữ)

 


Văn Kiện Giáo Hội