-->

Thông Điệp

“TÌNH YÊU TRONG CHÂN LÝ”

(Caritas in veritate)

của Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI
Phạm Hồng-Lam dịch từ bản tiếng Đức

 

 

-        Các giám mục

-        Các linh mục và phó tế

-        Các nam nữ tu sĩ

-        Các tín hữu Kitô

-        Và tất cả những người thiện chí

Về sự phát triển con người toàn diện trong Tình yêu và Chân lí

 

 

Nội dung :

 

1.     Dẫn nhập (số 1-9)

2.     Chương một (10-20): Sứ điệp của thông điệp Populorum progressio

3.     Chương hai (21-33): Sự phát triển con người trong thời đại ngày nay

4.     Chương ba (34-42): Tình huynh đệ, Phát triển kinh tế và Xã hội dân sự

5.     Chương bốn (43-52): Phát triển các dân tộc, Quyền và bổn phận, Môi trường

6.     Chương năm (53-67): Sự cộng tác của gia đình nhân loại

7.     Chương sáu (68-77): Phát triển các dân tộc và Kĩ thuật

8.     Kết (78-79)