Tông huấn kitô-hỮu giáo dân

Christifideles laici

của Đức thánh cha Gioan-Phaolô II

VỂ ơn gỌi và sỨ mẠng cỦa giáo dân

trong Giáo HỘi và thế giỚi

30/12/1988

 

Nhập đề

1. Các kitô-hữu giáo dân

2. Cả các anh nữa, vào làm vườn nho cho tôi đi !

3. Những thúc bách hiện tại của thế giới

4. Khuynh hướng duy thế tục và nhu cầu tôn giáo

5. Nhân vị con người …

6. Những tình huống xung đột và hòa bình

7. Đức Giêsu-Kitô, niềm hy vọng của thế giới

chương I

ThẦy là cây nho, anh em là cành

Phẩm giá của giáo dân trong Giáo Hội – Mầu Nhiệm

8. Mầu nhiệm cây nho

9. Giáo dân là ai ?

10. Bí tích Thánh Tẩy và sự mới mẻ Kitô-giáo

11. Con cái Thiên Chúa trong người Con duy nhất

12. Một thân thể duy nhất trong Đức Kitô

13. Đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần

14. Những người tham dự vào chức vụ tư tế,

ngôn sứ và vương giả của Đức Giêsu-Kitô

15. Giáo dân và tính cách trần thế

16. Những người được mời gọi nên thánh

17. Thánh hóa bản thân trong thế giới

chương II

TẤt cẢ là những cành nho cỦa mỘT Cây nho duy nhẤt

Sự tham dự của giáo dân vào đời sống của Giáo Hội – Hiệp Thông

18. Mầu nhiệm Giáo Hội – Hiệp Thông

19. Công Đồng và Giáo-hội-học hiệp thông

20. Một sự hiệp thông hữu cơ : khác biệt và bổ túc

21. Các tác vụ và đoàn sủng,

những ân huệ do Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội

22. Các tác vụ do bí tích Truyền Chức Thánh

23. Các tác vụ, chức vụ và nhiệm vụ của giáo dân

24. Các đoàn sủng

25. Sự tham dự của giáo dân vào đời sống Giáo Hội

26. Giáo xứ

27. Dấn thân hoạt động tông đồ trong giáo xứ

28. Các hình thức tham gia trong sinh họat Giáo Hội

29. Các hình thức tham gia tập thể

30. Các tiêu chuẩn có tính Giáo Hội

đối với những hiệp hội giáo dân

31. Các chủ chăn phục vụ cho việc hiệp thông

chương III

ThẦy đã cẮt cỬ anh em đỂ anh em ra đi, thu đưỢc kẾt quẢ

Tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong Giáo Hội – Truyền Giáo

32. Hiệp thông trong truyền giáo

33. Loan báo Tin Mừng

34. Đã đến lúc phải thực hiện một cuộc Phúc-âm-hóa mới

35. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ

36. Sống Tin Mừng qua việc phục vụ con người và xã hội

37. Cổ võ phẩm giá con người

38. Tôn trọng quyền sống, một quyền bất khả xâm phạm

39. Tự do kêu cầu Danh Chúa

40. Gia đình, không gian đầu tiên để dấn thân vào xã hội

41. Đức ái, linh hồn và sự nâng đỡ của tình liên đới

42. Những người tham gia vào đời sống chính trị

và những người được hưởng lợi ích của đời sống đó

43. Đặt con người ở trung tâm đời sống kinh tế – xã hội

44. Việc phúc-âm-hóa văn hóa và các nền văn hóa của con người

chương IV

NhỮng ngưỜi thỢ làm vưỜn nho cỦa Chúa

Những nhà quản lý tuyệt vời

với ân sủng đa dạng của Thiên Chúa

45. Sự khác nhau giữa các ơn gọi

46. Thanh niên hay giới trẻ, niềm hy vọng của Giáo Hội

47. Thiếu nhi và Nước Trời

48. Người cao niên và ơn khôn ngoan

49. Nữ giới và nam giới

50. Những nền tảng nhân học và thần học

51. Sứ vụ trong Giáo Hội và trong thế giới

52. Người nam và người nữ cùng hiện diện và cộng tác với nhau

53. Các bệnh nhân và các người đau khổ

54. Canh tân họat động mục vụ

55. Các bậc sống và các ơn gọi

56. Các ơn gọi khác nhau của giáo dân

chương V

ĐỂ anh em sinh nhiỀu hoa trái

Việc huấn luyện giáo dân

57. Luôn đạt đến sự trưởng thành hơn

58. Khám phá và sống ơn gọi cũng như sứ vụ cá nhân của mình

59. Huấn luyện toàn vẹn để có một đời sống thống nhất

60. Các khía cạnh của việc huấn luyện

61. Những cộng tác viên của Thiên Chúa, Nhà giáo dục

62. Các môi trường giáo dục khác

63. Mọi người huấn luyện lẫn nhau

64. Kêu mời và cầu nguyện