KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  

 

Kinh Thánh :

Theo hệ thống của Nhóm Phiên dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ trong Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước, nhà xuất bản Tp. HCM, năm 1998.

Giáo Phụ :

CCL : Corpus Christianorum Latinorum

 

Văn Kiện Công Đồng :

- GH  :  Hiến chế Tín lý về Giáo Hội  (Lumen gentium).

- GM  : Sắc lệnh về Nhiệm vụ Mục vụ của Giám mục

(Christus Dominus).

- HN  : Sắc lệnh về Hiệp nhất (Unitatis redintegratio).

- LM   : Sắc lệnh về Thừa tác vụ và đời sống linh mục

(Presbyterorum Ordinis).

- PV   : Hiến chế về Phụng vụ thánh

(Sacrosanctum Concilium).

- TG  : Sắc lệnh về Truyền giáo (Ad Gentes).

 

Văn kiện Giáo hoàng :

- KTHGD : Tông Huấn “Kitô Hữu Giáo Dân” (Christifideles laici), của ĐTC Gioan Phaolô II (30.12.1988).

- GDGL : Tông huấn “Giảng Dạy Giáo Lý” (Catechesi tradendae), của ĐTC Gioan Phaolô II (16.10.1979). 

- GHAC : Tông huấn “Giáo Hội tại Á Châu” (Ecclesia in Asia), của  ĐTC Gioan Phaolô II (6.11.1999).

- GHTT : Thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia), của ĐTC Gioan Phaolô II (17.04.2003).

- LBTM : Tông huấn “Loan báo Tin Mừng” (Evangelii nuntiandi), của ĐTC Phaolô VI (8.12.1975)

- BVNNM : Tông Thư “Bước vào Ngàn năm mới” (Novo Millennio ineunte), của ĐTC Gioan Phaolô II (6.1.2001),

- SVĐCT : Thông điệp “Sứ vụ Đấng Cứu Thế” (Redemptoris missio), của ĐTC Gioan Phaolô II (7.12.1990)

- KMC : Tông Thư “Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria” (Rosarium Virginis Mariae), của ĐTC Gioan Phaolô II (16.10.2002)

 

Sách Lễ Rôma :

QCTQ : Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma, ấn bản lần thứ ba, 2000.

 

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (11-10-1992) :

GL : Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Tp. Hồ chí Minh, 1997.

 

Tài liệu khác :

DS : Tuyển tập các tín điều, các định tín và tuyên bố về đức tin và luân lý (Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitiorum et declarationum de rebus fidei et morum)


Mục Lục | Trở Về Trang Nhà