Đọc và  tìm hiểu

Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI

Về Bí Tích Thánh Thể   Rôma 2007

Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

 

 

 BÍ TÍCH TÌNH YÊU

 Thánh Thể, nguồn suối và tột đỉnh của đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội.

 

của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó Tế những người Thánh Hiến vá các tín hữu Giáo dân

 

 

Mục Lục

 

Bài 1

Lời Dần Nhập                                             

I.  Giới thiệu tổng quát                                 

II  Tương quan giữa thông điệp “Thiên Chúa

      là tình yêu” và tông huấn “Bí tích tình yêu”

      của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI                

i 2

III. Nét vẻ riêng biệt của Đức Thánh Cha

      Beneđictô trong Tông huấn « Bí tích

      tình yêu»                                              

IV.  Thánh Thể và Chúa Ba Ngôi                          

i 3

V. Thánh Thể và các Bí Tích                      

VI. Thánh Thể và Cánh  chung                    

i 4

VII.  Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria                

VIII. Luật cầu nguyện và luật đức tin            

i 5

IX. Cách thức cử hành Thánh Thể                         

X. Huấn luyện và giáo dục phụng vụ

          Thánh Thể                               

i 6

XI. Giải thích yếu tố cử hành Thánh Thể               

XII. Giải thích một số yếu tố của cơ cấu cử hành

Thánh Thể                               

i 7

XIII. Tham dự phụng vụ cách tích cực                  

XIV. Chầu Thánh Thể và lòng tôn sùng Thánh Thể          

i 8

XV. Hình thức Thánh Thể của đời sống Kitô hữu  

XVI.  Sống Ngày Chúa Nhật                       

i 9

XVII. Tu đức Thánh Thể                                      

XVIII. Thánh Thể và một số hoàn cảnh                 

Kết