Tông Huấn ECCLESIA IN ASIA , GIÁO HỘI TẠI Á CHÂU
(Tài liệu này đã được dùng trong Khóa Thường Huấn các linh mục giáo phận Ðàlạt , tháng 11năm 2000.


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội