Tự Sắc “Normas nonnullas” trong tương quan với Giáo Luật và Tông Hiến “Universi Dominici Gregis”

(dongten.net) 09/03/2013

Tính t thi đim ĐTC Benedict XVI t nhim cho đến này, toàn th Giáo Hi đang hướng v Vatican đ cu nguyn cho nguyên ĐTC Benedict XVI, cu cho Giáo Hi. Trong nhng ngày này, các Hng Y đang nhóm hp đ chun b cho Mt Ngh Bu Giáo Hoàng sp ti. Trong bu khí này, người ta cũng đc bit chú ý đến 3 tài liu quan trng ca Giáo Hi, liên quan đến vic t nhim ĐTC Benedict XVI và Mt Ngh Bu Giáo Hoàng, đó là Tông Hiế”Universi Dominici Gregis” (UDG), T sc cui cùng ca ĐTC Benedict XVI “Normas nonnullas” và Giáo Lut. Đâu là đim khác bit và đâu là mi tương quan gia chúng?

Sau đây là bài tr li phng v vn này ca Cha Federico Lombardi, SJ, Giám Đc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, dành cho Đài Phát Thanh Vaticana hôm 7-3 va qua. Vi mt cái nhìn hết sc thiêng liêng và sâu sc, cha Lombardi đã cho chúng ta thy được chiu kích thiêng liêng chính là đim đc thù ca các tài liu quan trng này.

H. Thưa Cha. Xin cha cho biết đâu là tm quan trng mang tính lch s ca Tông Hiến “Universi Dominici Gregis” (UDG), T sc Normas nonnullas” ca ĐTC Benedict XVI và Giáo Lut là gì?

Ba tài liu này hoàn toàn khác nhau. Trong ý nghĩa Giáo Lut là mt b lut ph quát ca Giáo hi bàn v nhng khía cnh nn tng nht. Vì vy, khi nhìn dưới khía cnh này, chúng ta thy rng vic t nhim ca ĐTC Benedict XVI được Giáo Lut quy đnh rõ. K c trong trường hp điu này chưa bao gi xy ra trong thc tế, nhưng thc ra nó là mt kh th được quy đnh bi lut ph quát ca Giáo Hi, vn là mt yếu t quan trng cn được nhn mnh.

Trong khi đó, Tông Hiến “UDG” bàn v thi gian trng tòa, mt ngh, vic bu Đc Giáo  Hoàng; và dĩ nhiên, đây là mt khía cnh rt quan trng trong đi sng Giáo Hi. Do đó, Tông Hiến này rt tinh tế vi nhng quy đnh có đ chính xác rt cao. Vì thế, các v Giáo Hoàng chính là nhng người ban hành các quy lut chính xác, trong nhng hoàn cnh c th. Tông Hiến “UDG” do Đc Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II ban hành, và nó đã hướng dn Mt Ngh Bu Giáo Hoàng sau triu đi giáo hoàng ca ngài.

Cui cùng, T sc “Normas nonnullas”, trong mt nghĩa nào đó, là mt quy đnh hoàn thin mt vài khía cnh nào đó trong Tng hiến “UDG”. Vì thế, nó là mt quy đnh din t nhng chi tiết rt c th và tương đi nh, nhm cng c mt vài khía cnh mà kinh nghim quá kh cũng như các Mt Ngh đã qua mà ngài xét thy là nên điu chnh hoc thay đi đ đáp ng nhu cu thc tế.

Tóm li, Giáo Lut là mt b lut ph quát ca toàn th Giáo hi, cha đng rt nhiu quy lut, bao gm mt quy lut rt c th chính là kh th t nhim ca Đc Giáo Hoàng; Tông Hiến “UDG” là mt quy lut đc thù liên quan đến thi gian trng tòa và mt ngh; cui cùng, T Sc “Normas nonnullas” là mt b lut rt đc thù nhm sa đi và phát trin Tông Hiến “UDG”.

H. Mc đích ca các quy lut này nhm đến vic điu hành nhng tiến trình mang tính cht th chế: chúng có chc năng bo v cho toàn b cơ chế ca Giáo hi, bao gm c các tín hu không?

Chc chn lut ca Giáo Hi tn ti đ phc v bn cht c th ca Giáo Hi là mt th chế vi mt mc đích, mt s mng thiêng liêng, đó là phc v Tin Mng và làm chng cho Tin Mng gia lòng thế gii. Vì thế, Giáo Lut là mt b lut mang nhng nét rt riêng. Nó phi luôn được đnh hướng đến li ích ca các tín hu, ti s mng ca chính Giáo Hi. Do đó, giáo lut là mt b lut được gi hng bi nhng nguyên lý thiêng liêng. Trong Tông Hiến “UDG”, chúng ta thy v đp tuyt diu ca s ni kết gia chiu kích cu nguyn, vn là mt yếu t thiết yếu trong toàn b tiến trình ca thi gian trng tòa và mt ngh, và nhng xác đnh khác. Ví d, Mt Ngh là mt thc ti được din ra sau khi đã c hành thánh l long trng đ cu nguyn cho vic bu Đc Thánh Cha, mt thánh l được c hành bi Hi đng Hng Y, vi s tham d ca cng đoàn Dân Chúa. Thánh l din t bu khí cu nguyn, mt bu khí trong đó din ra s kin này. Mt Ngh được khai mc vi vic khn cu cùng các Thánh và hát kinh Cu Chúa Thánh Thn và các Hng Y s tuyên th trước Thiên Chúa. Trong Mt Ngh, trước khi b phiếu và nhóm hp, luôn có thi gian giành cho vic cu nguyn. Vic đu tiên ca Tân Đc Thánh Cha chính là vic ban phép lành Urbi et Orbi. Vì vy, tt c được sng trong bu khí cu nguyn và c hành. Bi vì có th nói đây không phi là mt cuc bu c chính tr và thế tc, nhưng là mt cuc bu c được din ra trong bi cnh thiêng liêng và do đó cn s tr giúp ca Chúa Thánh Thn đ phc v cho đi sng thiêng liêng ca Giáo hi và thế gii.

H. Thế thì phi chăng mt khuôn kh pháp lý gp g chiu kích thiêng liêng…?

Chc chn là chúng ni kết cht ch vi nhau. Lý do tn ti ca Giáo Lut, nghĩa là lut ca Giáo Hi và s mng ca nó chính là mt s mng thiêng liêng. Mt cách t nhiên, lut cũng quy đnh v vic c hành (nghi l), nghĩa là có nhng quy đnh mà tính đúng đn và tính quy c ca nhng c hành phng v phi ph thuc vào chúng. Do đó, lut ca Giáo hi và bn cht thánh ca nó không th tách ri nhau.

T RadioVaticana, 8-3-2013

Minh Triu chuyn ng và gii thiu

 


Văn Kiện Giáo Hội