Kinh Thánh Trong Đời Sống Giáo Hội

(dongten.net) 24/03/2013

Tm quan trng ca Thánh Kinh đi vi Giáo Hi [1]

Giáo Hi đã luôn tôn kính Thánh Kinh như đã tôn kính chính Thánh Th Chúa: nht là trong phng v thánh, Giáo Hi không ngng ly bánh ban s sng t bàn tic Li Chúa cũng như bàn tic Mình Chúa Kitô mà trao ban cho các tín hu. Giáo Hi đã và vn luôn luôn coi Thánh Kinh cùng vi Thánh Truyn như là quy lut ti cao cho đc tin ca mình, bi vì Thánh Kinh, được Thiên Chúa linh ng và được ghi chép mt ln cho mãi mãi, truyn đt Li ca chính Thiên Chúa cách bt di bt dch và làm vang di tiếng Chúa Thánh Thn trong li ca các Ngôn s và các Tông đ. Vì vy, toàn th công vic rao ging trong Giáo Hi cũng như chính đo Kitô phi được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dn. Qu tht, trong các sách thánh, Cha trên tri âu yếm đến gp con cái và trò chuyn vi h. Trong Li Thiên Chúa, có năng lc ln lao có th nâng đ và ban sinh lc cho Giáo Hi, còn đi vi con cái Giáo Hi thì thành sc mnh cho đc tin, lương thc cho linh hn, ngun sng tinh tuyn và trường tn cho đi sng thiêng liêng. Bi thế, li nói sau đây hoàn toàn đúng v Thánh Kinh: “Tht vy, li Thiên Chúa sng đng và linh hot” (Dt 4,12), “có sc xây dng và ban phn gia nghip cho mi người đã được thánh hoá” (Cv 20,32; x. 1 Tx 2,13).

Cn có nhng bn văn và nhng bn dch khác nhau [2]

Li vào vào Thánh Kinh cn phi được rng m cho các Kitô hu. Chính vì thế, ngay t bui đu, Giáo Hi đã nhn làm ca mình bn dch Cu Ước Hy-lp c kính, được gi là bn By Mươi. Giáo Hi luôn quý trng các bn dch Đông phương khác và các bn dch La-tinh, nht là bn thường gi là bn Ph thông. Nhưng bi vì Li Thiên Chúa phi luôn tin dng cho mi thi đi, Giáo Hi như mt người m ân cn lo liu sao cho có các bn dch thích hp và đúng nghĩa sang các th tiếng, nht là dch t nguyên bn các Sách Thánh. Nếu hoàn cnh thun tin và được giáo quyn chp thun, các bn dch đó được thc hin vi s cng tác ca các anh em ly khai, thì mi Kitô hu đu có th dùng được.

Nhim v tông đ ca các nhà thn hc công giáo [3]

Hin Thê ca Ngôi Li nhp th, tc Giáo Hi, được Chúa Thánh Thn dy d, c gng hiu biết Thánh Kinh ngày mt sâu xa hơn, đ không ngng ly Li Chúa nuôi dưỡng con cái mình. Do đó, Giáo Hi có lý mà khuyến khích c vic hc hi các Thánh Giáo Ph Đông phương cũng như Tây phương và các loi Phng v thánh. Còn các nhà chú gii công giáo và nhng nhà nghiên cu thn hc phi chuyên hip lc, c gng dùng nhng phương thế thích hp mà kho sát và trình bày Thánh Kinh, dưới s trông nom ca Hun Quyn thánh; công vic này phi được thc hin thế nào đ có đa s ti đa nhng người phc v Li Chúa có th cung cp hu hiu cho dân Thiên Chúa lương thc Thánh Kinh có sc soi sáng tâm trí, cng c ý chí và thiêu đt lòng người yêu mến Thiên Chúa. Thánh Công đng khuyên nh các con cái Giáo Hi chuyên nghiên cu Thánh Kinh, hãy can đm tiếp tc đến cùng công vic đã khi s tt đp, vi năng lc ngày ngày đi mi, vi trn nim hăng say, phù hp vi cm thc ca Giáo Hi.

Thánh Kinh và Thn hc [4]

Khoa Thn hc da trên li Thiên Chúa đã được viết ra, cùng vi Thánh Truyn, như da trên mt nn tng trường tn; nơi Thánh Kinh, Thn hc được cng c hết sc vng chc và luôn tr trung, nh nghiên cu dưới ánh sáng đc tin tt c chân lý tim n trong mu nhim Chúa Kitô. Thánh Kinh cha đng li Thiên Chúa và vì được linh hng nên tht s là Li Thiên Chúa; do đó, vic nghiên cu Thánh Kinh phi là như linh hn ca khoa Thn hc. Nh chính li Thánh Kinh này, tha tác v li Chúa, gm có vic ging thuyết ca các v ch chăn, vic dy giáo lý và toàn th giáo hun Kitô giáo, trong đó bài din ging trong phng v phi chiếm ưu thế, được nuôi dưỡng lành mnh và tăng cường sinh lc thánh thin.  

Khuyên nh đc Thánh Kinh [5]

Vì thế, tt c các giáo sĩ, trước hết là các linh mc ca Chúa Kitô và nhng ai phc v Li Chúa cách chính đáng, vi tư cách là phó tế hoc ging viên giáo lý, phi gn bó vi Thánh Kinh nh chuyên cn đc Sách Thánh và hc hi k càng; nếu không, s có người trong h thành “k rao ging Li Thiên Chúa bên ngoài ung công, bi vì h không lng nghe Li đó trong lòng”, trong khi h phi thông truyn, nht là trong phng v thánh, nhng kho báu vô tn ca Li Thiên Chúa cho các tín hu đã được giao phó cho h. Cũng vy, Thánh Công đng nhit lit và đc bit khuyến khích mi Kitô hu, nht là các tu sĩ, hc được “s hiu biết tuyt vi v Chúa Giêsu Kitô” (Pl 3,8) nh năng đc Sách Thánh. “Tht vy, không biết Thánh Kinh là  không biết Chúa Kitô”.  

Vy ước gì h sn lòng đi đến vi chính bn văn Thánh Kinh, hoc nh phng v thánh đy dy Li Thiên Chúa, hoc nh vic st sng đc Thánh Kinh hoc nh nhng lp hc hi thích hp và nhng phương tin khác ngày nay đang ph biến khp nơi cách đáng mng, vi s ưng thun và chăm lo ca các v ch chăn trong Giáo Hi. Nhưng h nên nh rng kinh nguyn phi có kèm theo vic đc Thánh Kinh, đ tr thành cuc đi thoi gia Thiên Chúa và con người, vì “chúng ta ng li vi Người khi cu nguyn, và chúng ta nghe Người nói lúc chúng ta đc các sm ngôn thn linh”.  

Các giám mc, là nhng người “gìn gi giáo lý tông truyn”, có phn s dy cách thích hp cho các tín hu đã được u thác cho các ngài biết s dng cho đúng các Sách Thánh, nht là Tân Ước và trước hết là các sách Phúc Âm, nh các bn dch Sách Thánh; các bn dch này phi có kèm theo nhng li gii thích cn thiết và đy đ, đ con cái Giáo Hi có th gp g Thánh Kinh cách bo đm và ích li, cũng như được thm nhun tinh thn Thánh Kinh.  

Hơn na, cũng nên xut bn Thánh Kinh vi các ghi chú thích hp, tin dng cho c nhng người ngoài Kitô giáo và thích nghi vi hoàn cnh ca h. Các v chăn dt linh hn cũng như các Kitô hu, dù trong bc sng nào, cũng nên khôn ngoan ph biến các bn y.

Kết lun [6]

Vì thế, ước gì nh vic đc và hc hi Sách Thánh, “Li Thiên Chúa được ph biến mau chóng và được tôn vinh” (2 Tx 3,1), và kho tàng mc khi, đã được u thác cho Giáo Hi, ngày càng lp đy tâm hn con người. Cũng như đi sng Giáo Hi được tăng trưởng nh năng tiếp xúc vi mu nhim Thánh Th, cũng thế ta được phép hy vng rng đi sng thiêng liêng nhn được mt s thúc đy mi nh vic tăng thêm lòng sùng kính Li Thiên Chúa, là Li “tn ti muôn đi” (Is 40,8; x. 1 Pr 1,23-25).  

Tt c và tng điu đã được ban b trong Hiến chế Tín lý này đu được các Ngh Ph Thánh Công đng chp thun. Và dùng quyn tông đ Chúa Kitô trao ban, hp cùng các Ngh Ph kh kính, trong Chúa Thánh Thn, chúng tôi ph chun, chế đnh và quyết ngh, và nhng gì đã được Thánh Công đng quyết ngh, chúng tôi truyn công b cho Danh Chúa c sáng.  

Rôma, ti Đn Thánh Phêrô, ngày 18 tháng 11 năm 1965  

Tôi, PHAOLÔ Giám mc Giáo Hi Công giáo  

Tiếp theo là các ch ký ca các Ngh Ph

(Ngun: Đc San Giáo Sĩ Vit Nam s 193) 

 

[1] Trong nhng bn tho trước, s này mang ta đ: “Ni bn tâm ca Giáo Hi đi vi Thánh Kinh”. Nhưng ta đ này li nghiêng v khía cnh t v. Sau đó các Ngh Ph chp nhn ta đ hin ti: “Giáo Hi tôn trng Thánh Kinh”. Người ta ch có th nói rõ hơn khi so sánh vi Thân Thế Chúa; so sánh này gp nhiu chng đi vì nhiu Ngh Ph nghĩ rng nhng khuynh hướng tân thi mun gim thiu s hin din Chúa trong phép Thánh Th và hình như bn văn này khuyến khích. Nhưng U Ban vn duy trì bn văn vì s so sánh này có tính cách c truyn và hơn na s hp nht gia Li Chúa và bí tích li rt quan trng trong đi sng Giáo Hi (Phng v). Tm quan trng ca Thánh Kinh được din t trong câu “cùng vi Thánh Truyn, Thánh Kinh … là quy lut ti cao hướng dn đc tin”. Đây là mt quy lut khách quan, vì được linh hng (Thiên Chúa nói vi chúng ta qua Thánh Kinh); th đến nó là quy lut bt biến, vì Thiên Chúa không thay đi và – theo cách nói nhân loi – điu gì đã được viết thì đ được viết ri. Bi thế hu qu đi sng Giáo Hi luôn được nuôi dưỡng bi cùng mt ngun mch duy nht, và điu đó được bo đm s liên tc trong lch s cũng như s bình đng trong các nn văn hoá khác nhau.

[2] Vic dch Thánh Kinh ra các sinh ng là mt nhu cu truyn giáo (x. TG 22; MV 44), là mt đòi hi ca công giáo tính nơi Giáo Hi (x. GH 13) và là mt đòi hi ca vic hip nht (x. GH 15, HN 14-17, 19-23). Mi Giáo Hi dch Thánh Kinh ra tiếng bn x là làm giàu thêm cho Giáo Hi ph quát, vì tt c các bn dch gi thiết mt s thu hiu mi v Mc khi.

[3] S này nhn mnh nhim v tông đ ca các thy dy trong Giáo Hi và khuyến khích các nhà chú gii và thn hc cng tác vi nhau. Nhìn nhn tm quan trng ca khoa hc đ đào sâu Li Chúa, mc du Giáo Hi có quyn quyết đnh ti hu nhng nghi ng (Hun Quyn) nhưng đng thi li đ phòng th khoa hc (chú gii và thn hc) quá cn ci v phương din mc v.

[4]  đây người ta bàn v vai trò Thánh Kinh trong Thn hc. Vy Thánh Kinh là nn tng: là đim khi phát và là đim quy chiếu. Thánh Kinh làm cho nn Thn hc tr li vì đem li nhng đ mc và nhng vin tượng mi. Thánh Kinh là “linh hn ca Thn hc” (x. ĐT 16), là nguyên lý s sng, là ngun ngh lc ca Thn hc. Nhưng Thánh Kinh không phi là tt c, vì Thn hc cũng phi quan tâm đến Thánh Truyn, đến nhng suy tư ca người khác, nhng trc giác ca tín hu v.v… và phi luôn luôn to nên nhng tng hp mi đ hiu thêm Thánh Kinh. Cũng vy, tín điu phi quy chiếu v Thánh Kinh đ thu hiu và đào sâu trong ánh sáng Thánh Kinh. 

[5] Ln đu tiên trong lch s mt Công đng kêu gi đc Thánh Kinh. Nhng người phc v Li Chúa: linh mc, phó tế, các người dy giáo lý… mang mt trách v ln hơn. Tuy nhiên vài Ngh Ph bi ri và coi li khuyến khích tng quát đc Thánh Kinh là mt mi nguy him. Phi đc “theo tinh thn ca Giáo Hi”, vì vy người ta nhn mnh đến kinh nguyn như là mt câu đáp li li Thiên Chúa, Đng nói trong Thánh Kinh.  Lãnh t ca phong trào này là các giám mc, các ngài có bn phn kim soát và khuyến khích. Sau cùng, Thánh Kinh được ban cho Giáo Hi đ Giáo Hi mang đến cho mi người, vy phi khuyến khích các đt xut bn dành cho người ngoài Kitô giáo. Đó là mt sáng kiến truyn giáo tt đp.

[6] S này là li kết lun ca chương VI, ch không phi ca tt c Hiến chế. Tinh thn ca đon này cũng là tinh thn truyn giáo sâu xa. Nên lưu ý vic chuyn tiếp t vic đc sách đến Li Chúa trong câu th nht, vì Thánh Kinh cha đng “kho tàng mc khi” ca Thiên Chúa cho Giáo Hi, và vì Giáo Hi s luôn sng bng Li Chúa như chính Ngôi Li.

 


Trang Kinh Thanh