MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Truyền Giáo Trong Kinh Thánh

Etienne Charpentier

 

HƯỚNG DẪN

ĐỌC CỰU ƯỚC

 

Nguyên tác "Pour lire l’Ancien Testament"

của Etienne Charpentier,

Nxb Les Éditions du Cerf,

xuất bản lần thứ 12, Paris 1990

 

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái chuyển dịch

Đại Chủng Viện Thánh Quý

Mùa Hè 1995

 

 

 

MỤC LỤC

 

Như Một Chuyến Du Lịch

Chương Dẫn Nhập Tổng Quát

Chuẩn Bị Cuộc Du Lịch

Bài 1 : Thánh Kinh - Một Quyển Sách Hay Một Thư Viện ?

Bài 2 : Một Dân Tộc Nhìn Lại Dòng Đời Của Mình

Bài 3: Đọc Và Nghiên Cứu Một Bản Văn "Hộp Đồ Nghề"

Bài 4 : Một Dân Tộc Được Đánh Dấu Bởi Địa Dư Của Nó

Bài 5 : Một Dân Tộc Được Đánh Dấu Bởi Não Trạng Trung Đông

Bài 6 : Một Ngàn Năm Lịch Sử Hay Là Những Giai Đoạn Lớn Của Israel

Chương I : Biến Cố Xuất Hành

Bài 1 : Đọc Bản Văn

Bài 2 : Xuất Hành Biến Cố Thành Lập Dân

Bài 3 : Xuất Hành Đã Diễn Ra Như Thế Nào ?

Chương II : Vương Quốc Của Giêrusalem

Bài 1 : Lịch Sử

Bài 2 : Lịch Sử Thánh Jahviste

Bài 3 : Những Ngôn Sứ Của Vương Quốc Giuđa

Chương III : Vương Quốc Phía Bắc (935-721)

Bài 1 : Lịch Sử

Bài 2 : Những Ngôn Sứ Của Vương Quốc Phía Bắc

Bài 3 : Lịch Sử Thánh Của Phía Bắc Hay Là Truyền Thống Elohiste

Bài 4 : Lướt Qua Lịch Sử Thánh Của Phía Bắc

Chương IV : Giai Đoạn Cuối Của Vương Quốc Giuđa 721-587

Bài 1 : Lịch Sử

Bài 2 : Sách Đệ Nhị Luật

Bài 3 : Truyền Thống Jéhoviste (J-E)

Bài 4 : Những Ngôn Sứ Của Giuđa Thế Kỷ Vi

Chương V : Thời Lưu Đày Ở Babylone 587-538

Bài 1 : Lịch Sử

Bài 2 : Các Ngôn Sứ Thời Lưu Đày

Bài 3 : Sách Lêvi

Bài 4 : Lịch Sử Tư Tế

Chương VI : Israel Dưới Ach Đô Hộ Của Ba Tư 538-333

Bài 1 : Lịch Sử

Bài 2 : Những Ngôn Sứ Thời Hồi Hương

Bài 3 : Luật Hoặc Ngũ Thư

Bài 4 : Sự Khôn Ngoan

Chương VII : Israel Dưới Ach Đô Hộ Của Hy Lạp (333-63) Và Roma (Sau Năm 63)

Bài 1 : Lịch Sử

Bài 2 : Một Ngôn Sứ Thời Hy Lạp Đệ Nhị Dacaria

Bài 3 : Những Sách Về Khôn Ngoan

Bài 4 : Những Tác Phẩm Rơi Rớt Trong Thời Macabê

Bài 5 : Các Sách Khải Huyền

Bài 6 : Sách Đanien

Bài 7 : Khôn Ngoan Ở Diaspora

Chương VIII : Các Thánh Vịnh

Bài 1 : Tổng Quát

Bài 2 : Những Thánh Vịnh Lên Đền Tv 120-134

Bài 3 : Thánh Vịnh Tán Tạ Thiên Chúa Cứu Tinh Và Tạo Hoá

Bài 4 : Thánh Vịnh Tán Tạ Thiên Chúa Ở Kề Bên

Bài 5 : Thánh Vịnh Hy Vọng

Bài 6 : Các Thánh Vịnh Xin Ơn Và Tạ Ơn

Bài 7 : Các Thánh Vịnh Cầu Nguyện Để Sống