Hành trình học hỏi Tin Mừng Mác-cô

Hành trình 5

 

 

Kế hoạch Mác-cô phác họa để bạn theo

 

 

Hành trình trước đã giới thiệu với bạn về toàn bộ cấu trúc Tin Mừng Mác-cô.  Bạn đã khám phá Tin Mừng được chia làm hai phần chính và giải đáp cho hai vấn nạn quan trọng:  Người này là ai?  Ngài là Đấng Cứu Thế loại nào?  Như phần Mở đầu và Hành trình 2 đã minh định, mục đích của Mác-cô khi viết sách Tin Mừng là giúp cho độc/thính giả biết Đức Giê-su.  Ngoài việc tỏ bày về Đức Ki-tô, Tin Mừng Mác-cô còn cho biết một điều gì đó về chính bạn, một môn đệ của Đức Ki-tô.

 

          Như một áng văn chương lôi cuốn bạn chú ý vì nó nói lên một thực tại của cuộc sống, thì Tin Mừng Mác-cô cũng cố gắng thôi thúc bạn hãy nắm lấy những gì thuộc đời sống Ki-tô hữu đích thực.  Bạn hãy ráng đặt mình vào những nhân vật trong câu truyện của Tin Mừng.  Từ ngữ văn chương gọi điều này là “bắt chước.”

 

          Hành trình 4 giới thiệu với bạn về phương thức bắt chước khi bạn phải suy nghĩ về những câu hỏi:  Đức Giê-su là người nào?  là Đấng Cứu Thế nào?  Trong Hành trình này, phương thức bắt chước đòi bạn phải đặt mình trong vai trò của Phê-rô và/hoặc viên sĩ quan Rô-ma mà tuyên xưng với xác quyết riêng của bạn:  “Thầy là Đấng Ki-tô!” (8:29) và “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (15:39).

 

          Sử dụng lối bắt chước khi suy niệm Tin Mừng Mác-cô sẽ giúp bạn vẽ được hình ảnh cuộc sống Ki-tô hữu.  Phương thức này giúp bạn cũng chú ý tới những nhân vật khác nữa có thể làm gương mẫu về lối sống Ki-tô và khích lệ bạn đặt mình vào nhân vật trong câu truyện hoặc trở thành nhân vật ấy.

 

          Bài tập sau đây giúp bạn có được cái nhìn rộng rãi để hiểu Tin Mừng Mác-cô nói về đời sống Ki-tô hữu nếu bạn sử dụng lối bắt chước những nhân vật như Gio-an Tẩy giả, Đức Giê-su và các môn đệ Ngài.

 

 

Khám phá:  Gio-an Tẩy giả

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 1:6-7, rồi trả lời:

Ai là nhân vật chính trong những câu Kinh Thánh này?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Hành động chính của nhân vật này là gì?  (chỉ dùng một vài chữ)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 1:14a (phần thứ nhất của câu), rồi trả lời:

          Điều gì đã xảy ra cho nhân vật chính trong 1:14a?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 6:28, rồi trả lời:

          Điều gì đã xảy ra cho nhân vật chính ở đây?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Khám phá:  Đức Giê-su

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 1:14b (phần thứ hai của câu), rồi trả lời:

          Ai là nhân vật chính của câu này?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

          Hành động chính của nhân vật này là gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 8:31, rồi trả lời:

          Điều gì đã xảy ra cho nhân vật này?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 15:37, rồi trả lời:

Điều gì đã xảy ra cho nhân vật này?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Khám phá:  Các môn đệ

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 1:16-18, rồi trả lời:

Sau khi những nhân vật này được Đức Giê-su gọi, hành động của họ là gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 13:10, rồi trả lời:

          Trong câu này, hành động nào những nhân vật phải làm?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Mác-cô 13:13, rồi trả lời:

          Đâu là những hậu quả của hành động này?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kết luận về những khám phá của bạn

 

Đọc lại những câu bạn đã trả lời về Gio-an, Đức Giê-su và các môn đệ.  Khi xét lại những câu trả lời, bạn có nhận thấy Mác-cô đang trình bày một khuôn mẫu nào không?  Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy viết lại tóm tắt về một khuôn mẫu mà bạn đã khám phá thấy trong Mác-cô khi bạn dùng lối bắt chước lúc suy niệm những đoạn Kinh Thánh về Gio-an, Đức Giê-su và các môn đệ.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kết quả khám phá

 

Giờ đây bạn đã khám phá tư tưởng của Mác-cô về ý nghĩa làm môn đệ Đức Giê-su.  Bạn cũng có thể khám phá ra một khuôn mẫu mô tả:

 

·         Gio-an rao giảng (1:7);  Gio-an bị bắt (1:14);  Gio-an bị giết (6:28).

·         Đức Giê-su rao giảng (1:14);  Đức Giê-su sắp sửa bị bắt và bị bách hại (8:31);  Đức Giê-su bị giết (15:37).

·         Các môn đệ được gọi để đi rao giảng (1:16-18);  các môn đệ rao giảng Tin Mừng (13:10);  các môn đệ sẽ bị bắt bớ (13:9);  sách Công Vụ Tông Đồ và Thánh truyền cho chúng ta biết nhiều môn đệ đã bị giết.

 

Nếu bạn dùng lối bắt chước, bạn đã “trở thành” Gio-an Tẩy giả, Đức Giê-su và các môn đệ.  Cũng như họ, bạn sẽ nói lên một hình ảnh gây ngạc nhiên khi bạn ý thức rằng nếu mình rao giảng Tin Mừng thì mình cũng sẽ bị bắt bớ và thế nào mình cũng phải chuẩn bị để chết vì Tin Mừng.  Điều tuyên xưng của bạn đã được minh định qua câu thứ nhất của sách Tin Mừng.  “Đây khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa” (1:1).  Xác định điều này và công bố niềm tin này sẽ khiến bạn phải đi theo cùng con đường Gio-an, Đức Giê-su và các môn đệ Ngài đã đi.

 

Khám phá sâu xa hơn nữa, bạn sẽ nhận thấy Tin Mừng Mác-cô di chuyển rất lẹ.  Bạn hãy đọc lại 1:14.  Trong phần thứ nhất câu này, Gio-an bị bắt (1:14a);  trong phần thứ hai, Đức Giê-su lập tức nhậm lấy công việc của Gio-an (1:14b).  Lối viết này với cách sử dụng động từ ở thì hiện tại là một thí dụ nói lên tính cách di chuyển mau lẹ trong Tin Mừng Mác-cô.

 

Bạn cũng sẽ có thêm một cái nhìn nữa về lối viết của Mác-cô khi đọc 6:7-30.  Trong những câu này, bạn có thể tưởng tượng Mác-cô trình bày ba cảnh trong một vở kịch.  Trong cảnh một, các môn đệ được sai đi rao giảng kêu gọi người ta phải thống hối.  Sau đó khán giả chỉ còn thấy cảnh sân khấu trống không.  Để đưa vào sân khấu, Mác-cô trình bày cảnh hai về cái chết của Gio-an Tẩy giả.  Sau khi bạn được thông báo Gio-an đã bị giết rồi, cảnh hai chấm dứt.  Các môn đệ trở lại (6:30) và bây giờ cảnh ba bắt đầu.  Cứ tiếp tục di chuyển mau lẹ như vậy, Mác-cô đã trình bày từng hành động một, hành động này sau hành động kia.

 

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 5 này, bạn đã khám phá những điều sau đây:

 

·         Phương thức bắt chước giúp bạn đi vào Tin Mừng.  Bạn lấy chính bạn để thay thế những nhân vật chính trong câu truyện và nhận ra những gì giống nhau giữa sự đáp trả của họ đối với Đức Giê-su và sự đáp trả của bạn đối với Đức Giê-su.

·         Lời mời gọi Ki-tô hữu là hãy theo lối sống của Đức Giê-su, đó là rao giảng Lời Chúa, sẵn sàng chịu đau khổ và có thể bị chết thể xác nữa.

·         Tin Mừng Mác-cô trình bày những cảnh khác nhau trong cuộc sống các môn đệ.  Những cảnh này cho thấy khuynh hướng của Tin Mừng Mác-cô là phải hành động tức thời.

 

 

Sách đọc thêm

 

Flanagan, Neal.  Mark, Matthew, and Luke: A Guide to the Gospel Parallels.

Collegeville. Minn.:  The Liturgical Press, 1978.

  

 

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà