Hành trình học hỏi Tin Mừng Mác-cô

Hành trình 16

 

 

 

Kết thúc và khởi đầu

 

 

Những Hành trình chẳng bao giờ thực sự kết thúc cả.  Chúng ta chỉ đạt tới một hiểu biết khi ý thức rằng còn nhiều điều nữa cần phải biết.  Chúng ta đã bỏ ra thời giờ học hỏi Tin Mừng Mác-cô để rồi chỉ thấy là còn nhiều điều khác nữa cần phải học hỏi.  Mười sáu Hành trình cho chúng ta một khởi đầu, rồi từ khởi đầu này chúng ta sẽ tiếp tục Hành trình của chính mình để đi vào Tin Mừng và cùng đi với Chúa Ki-tô.

 

Luôn luôn đói khát Lời Chúa thực sự là điều Mác-cô trình bày trong tất cả sách Tin Mừng của ngài;  cơn đói ấy biểu lộ rõ ràng trong những câu cuối cùng của sách Tin Mừng (Hành trình 14).  Trong Mác-cô 16:8, chúng ta cùng nhập bọn với các phụ nữ đang hoảng sợ run rẩy.  Mác-cô không trình bày những cuộc hiện ra của Chúa sau khi sống lại giống như trong Mát-thêu và Lu-ca.  Đối với ngài, những trình thuật hậu Phục sinh đã gặp thấy khi chúng ta đọc toàn diện sách Tin Mừng.  Những gì chúng ta tuyên xưng trong 1:1 đều được khẳng định qua suốt sách Tin Mừng của Mác-cô và do mọi người tiếp nhận Lời Chúa.  Việc chúng ta đọc Mác-cô là một thách thức làm sao để Đức Ki-tô có thể hiện diện nơi đây trong cuộc sống chúng ta.  Chúng ta không đọc Tin Mừng Mác-cô như đọc tài liệu lịch sử về một quá khứ, nhưng như Lời sống động được trở nên hiện diện nhờ việc chúng ta làm chứng cho Đức Ki-tô, Người Tôi tớ chịu đau khổ.  Nếu chúng ta hiểu được cái giá đắt phải trả khi làm môn đệ Chúa và thử thách của thập giá, thì chúng ta mới có thể chứng tỏ mình thể hiện được Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa.

 

Do đó, Hành trình cuối cùng đòi bạn phải trở lại điểm khởi hành.  Trong Hành trình này, một lần nữa xin bạn đọc lại luôn một mạch Tin Mừng Mác-cô như bạn đã làm trong Hành trình 1.  Nét tuyệt vời của Tin Mừng cũng như thách đố của nó đòi bạn phải luôn nghe lại Lời Chúa từ đầu.  Mỗi lần đi vào Tin Mừng, bạn sẽ lắng nghe sứ điệp của Tin Mừng tựa như là nghe lần đầu tiên vậy.

 

Giờ đây bạn nhận thức được một số tư tưởng trong sách Tin Mừng Mác-cô.  Bạn đã khám phá được những từ và tư tưởng căn bản.  Bạn đã khảo sát những đoạn chính và những danh hiệu chính.  Bạn đã suy nghĩ về ý nghĩa sứ điệp Tin Mừng Mác-cô bằng cách đặt mình vào một số khung cảnh câu truyện.  Bạn đã xét những trích dẫn từ Kinh Thánh Do-thái như là nền tảng giúp hiểu Tin Mừng Mác-cô.  Bạn đã làm quen với khung cảnh văn hóa và lịch sử thời Mác-cô.  Bạn đã sử dụng một số phương thức của khoa phê bình Kinh Thánh.

 

Tất cả những nhận thức này sẽ chẳng có ảnh hưởng mấy nếu bạn không để cho sứ điệp Tin Mừng Mác-cô biến đổi trí óc và con tim bạn.  Đọc lại Tin Mừng Mác-cô, bạn sẽ phải tuyên xưng một lần nữa rằng:  “Đức Giê-su là Con Thiên Chúa!”

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc tất cả Tin Mừng Mác-cô.

 

          Sau khi đọc xong Tin Mừng Mác-cô, bạn hãy viết xuống vào khoảng trống sau đây bạn hiểu gì về sứ điệp của Mác-cô.

 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Nhìn lại

 

Trong Hành trình 16, bạn đã khám phá được những điều sau đây:

 

·         Thay vì có những trình thuật hậu Phục sinh về những lần Đức Giê-su hiện ra, Mác-cô lại cống hiến tất cả sách Tin Mừng của ngài như một câu truyện về Đức Giê-su sau khi sống lại.  Việc thiếu vắng những trình thuật hậu Phục sinh là một thách đố chúng ta hãy giúp cho Tin Mừng được hiện diện trong cuộc sống chúng ta và trong cuộc sống của cộng đồng.

·         Chúng ta luôn luôn phải đọc Tin Mừng như là mới đọc lần đầu tiên.

·         Tất cả những điều khám phá được qua những Hành trình này sẽ không có nghĩa gì nếu sứ điệp Tin Mừng không biến đổi tâm trí chúng ta.

 

 

Để tiếp tục khám phá

 

Để tiếp nối cuộc hành trình của bạn với Tin Mừng Mác-cô, bạn hãy xem phần  Thư mục (điểm sách) .


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà