Giuse Lê Minh Thông tự giới thiệu

 

Cây và trái chà là ở Ga-li-lê

 

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Trong điều này Cha của Thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

 

About Fr. Joseph Lê Minh Thông, O.P.

Giuse Lê Minh Thông là người Việt Nam và là tu sĩ linh mục Dòng Anh Em Giảng Thuyết, O.P. (Order of Preachers), còn gọi là Dòng Đa Minh (Dominican Order). Năm 2008, đã được cấp bằng tiến sĩ thần học (Doctorat en Théologie) tại Đại Học Công Giáo Lyon, Pháp (Université Catholique de Lyon). Luận án tiến sĩ: Yêu và Ghét trong Tin Mừng Gio-an (Aimer et Haïr dans l’Évangile de Jean) được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cha giáo sư Jean-Pierre Lémonon. Một chương của luận án đã đăng trong tạp chí Revue Biblique, do Trường Kinh Thánh và Khảo Cổ Pháp tại Giê-ru-sa-lem xuất bản (École biblique et archéologique française de Jérusalem). Tựa đề bài báo là “‘Aimer sa vie’ et ‘haïr sa vie’ (Jn 12,25) dans le quatrième évangile” (“‘Yêu mạng sống mình’ và ‘ghét mạng sống mình’ (Ga 12,25) trong Tin Mừng thứ tư”), Revue Biblique, 115-2 (4/2008) tr. 219-244. Toàn bộ luận án đã được biên soạn lại và xuất bản bằng tiếng Việt qua một số tập sách:

 

-    Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt, Nxb. Tôn Giáo, 2011.

 

-    YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I và phần II, Nxb. Phương Đông, 2010.

 

-    TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17, Nxb. Phương Đông, 2010.

 

-    KHỦNG HOẢNG VÀ GIẢI PHÁP cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư, Nxb. Tôn Giáo, 2010.

 

-    ĐẤNG PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật – trong Tin Mừng thứ tư,Nxb. Tôn Giáo, 2010.

 

-    Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?, Nxb. Phương Đông, 2010.


Xem tất cả sách đã xuất bản và lời giới thiệu sách.

 

Với trang blog: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ đã được cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P., xét duyệt và chấp thuận ngày 13 tháng 12 năm 2010, Lm. Giuse Lê Minh Thông mong muốn chia sẻ với mọi người những bài phân tích bản văn Tân Ước, đặc biệt Tin Mừng Gio-an và phương pháp đọc Kinh Thánh, hầu góp phần nhỏ mọn vào việc học hỏi và sống Lời Chúa./.

 

Nguồn:http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/giuse-le-minh-thong-tu-gioi-thieu.html

 


Mục Lục Kinh Thánh