Hoà

Đc Hng y GB. Phm Minh Mn trong c bài phát biu, khi bàn v các mối tương quan trong xã hội và Go Hi, hay mưn u nói ca Mnh T Thiên thời, đa li, nhân hoà để diễn tả. Tht vy, trong quan nim Nho go, nhân hoà là yếu t quan trọng nhất. V phương diện xã giao, quan hệ gia ngưi vi người, gi đưc hoà khí là điu cần thiết.

Vy, thử xem chữ h trong quan nim Nho go và ng go có khác bit không?

1. Nghĩa ca chh

Hoà, có bốn chữ Hán:  Chữ đang bàn là chữ  có nghĩa: (dt.) (1) Êm ái, yên n: hoà ái, hoà hp, dung hoà, thuận hoà, trung hoà. (2) Kết thúc chiến tranh hay tranh chp: hoà bình, hoà hảo, hoà ngh, hoà ưc. (3) Phép cộng, tổng, tng s: Ngũ hoà ngũ như thập: (tổng s của 5 và 5 là 10). (4) Va phải, không thái quá, không bt cp: L chi dụng, hoà vi quý (da theo l hành s, phi hoà mới là quý). (5) Tên nhc khí cổ, đi sanh gọi là sào, cái nhgọi là hoà. (6) Cái chuông xe, cũng gọi là loan, vì vy chuông xe còn gọi là hoà loan. (7) Tm ván hai đu áo quan: H đầu. (8) Danh ttoán học: H hiệu (s này so vi s kia t s ng n gọi là hoà, s giảm đi gọi là hiệu). (9) Dịch âm tiếng Phn nghĩa là chp tay m lễ: Hoà-nam (giốc lòng kính lễ). (10) Dịch âm tiếng Phn, nghĩa là ông thy dy nh tu học: H thượng. (11) n nưc Nhật: H Quốc. (12) Áo kimônô của phụ nNhật: H phục. (13) H Hoà. (đt.) (14) Tốt vi nhau: Hmc. (15) Kng phân thng bi: H k ánh c hoà nhau). (16) Bng, đu: hoà giá (m cho giá đồng đu). (17) Pha đu: Hoà dược (hoà thuốc). (18) Làm ln vào nhau đến mc không có s phân biệt: m hôi hoà nước mt. (19) Làm nh vi nhau: hoà hảo như sơ (m nh như trưc). (20) Cộng lại: tổng hoà (tất c cộng lại). (21) Nhn chúng vào: H âm, hoà tấu. (22) Mang (theo): H y nhi mn (mang bộ áo đang mặc đi ngủ). (23) Tương ng: Phụ hoà. (24) Hát theo: ng hoà. (25) Đng ý: ng hoà. (tt.) (26) Kng trái vi ai, không có u thun, xung đột: hoà gii, giảng hoà, hoà khí; (27) Hiệp đu: H hài (hài hoà). (28) m: Phong hoà nhật l (gió m tri đp). (29) An tưng: Tâm bình khí hoà. (lt.) (30) Cùng, và, với, luôn cả: Ngã hoà nễ (tôi và anh). (Giới từ) (31) Tương quan: H nễ bỉ (so sánh vi anh).

Nghĩa Nôm là: (1) Đu: Vẹn c hoà hai. (2) Mà: Đ hoà nối dõi tông đường.

2. Quan nim về h

2.1. “Hoà” trong Nho giáo

H là khái niệm cốt lõi trong tư tưng Nho go. Ý nghĩa cơ bn của là âm thanh hài hoà tương ng nhau, nghĩa mở rộng là hài hoà, hoà hp, hoà bình, an tưng. H là yếu ttrong cùng một s việc, hay nhiều s việc khác nhau trong kết cấu hệ thống nht đnh, duy trì đưc một trng thái tương đối n bng.

2.1.1 Tư tưng chuộng hoà của Khổng T bt nguồn từ quan nim chuộng hoà của S Bá thi cuối y Chu cho đến Yến Anh thi Xuân Thu:

Trong Quốc Ng - Trnh Ng có ghi li bình của nhà tư tưng S Bá,[1] ông i: H thc sinh vt, đồng tắc bt kế, tha bình tha v chi hoà (Yếu t bt đồng nhưng hài hoà nhau, t s vt đưc phát triển phồn vinh, nếu yếu t đồng nht cộng lại nhau mà ti, thì s vt s đình trệ hay chết). Nên tri đã dùng thổ hỗn hp vi kim, mc, thu, ho, thành vn vật. Cũng như ngũ v (mặn, ngt, chua, cay, đng) hài hoà mới ngon miệng, ngũ âm (cung, thương, gic, chu, vũ) hài hoà mới sưng tai.

Yến Anh [2] lại phát huy hàm nghĩa của hoà là s tương thành tương tế (giúp nhau hình thành ln nhau) của nhng s vt tương d. Trong T Truyn ghi lại cuc đi thoi gia Yến Anh và T Cnh Công [3]: T Cnh ng hỏi Yến Anh: H với đồng khác nhau ư?. Yến Anh ng ví d trả lời: Khác ch. Hthì như là bát canh. Các thứ thịt, cá, rau, muối, dm, nước đúng cân đúng ợng, hoà hợp với nhau, ăn vào mát ruột. Đạo vua tôi cũng vy. Trong một việc, vua cho là phải, nếu có phần nào chưa phải, tôi cần sa ngay. Vua cho là trái, có phần nào phải, tôi cần biết ngay. như thế, chính tr mới công bằng,

dân mới không thấy có cái gì trái. Hcũng như là tiếng nhạc, năm thanh, sáu luật, phải hợp vi nhau, tiếng nhc mới hoàn hảo. Nay như Lương Khâu C, điều gì vua cho là phải, y liền tán đồng cho là phi ngay. Điều gì vua nói là trái, cũng tán đồng cho là trái ngay. Như vậy chỉ có Đng, chứ không phải là Hoà. Nếu canh chỉ có một chất nước mà ti, thì sao gọi là canh; nếu đàn cm, đàn sắt chỉ có một âm thanh, sao gọi là nhạc. H khác với Đồng. Như B Hvà Lương Khâu C, chỉ có Đồng mà ti”.

S Bá và Yến Anh còn áp dụng quan điểm hoà và đồng vào phương diện chính tr. Khi Trnh Hoàn Công [4] bàn vi S Bá về nguyên nhân tt xu và suy n ca nhà Chu, S Bá cho biết: Huỷ diệt s khác biệt mà nhấn mạnh đồng nhất, độc đoán chun chế, mà không nghe nhng ý kiến kc, sao mà không xảy ra t đoan xã hội? B hoà mà gi đồng chính là ngun nhân suy tàn của nhà Chu”.[5]

2.1.2 Khổng T chủ trương lấy học thuyết nhân-l thống nht của mình làm chun tắc cơ bn để hoà hp vi các ý kiến. V chính tr, Khổng T còn nêu rahoà vô quả (hoà t không cô độc),[6] cho rng c vua chư hu và các quan đi phu nếu có thể đt đưc s hài hoà thống nht, thì s không cảm thy cô độc, ít người. Môn đệ ca Khổng T là Hu Nhưc tng khái quát tư tưng chuộng hoà của Khổng T thành hoà vi quý”.[7]

Tuy nhn thi đi ca Khổng T, ông chưa tuyt đối hoá chữ hoà, cho nên nói Tri hoà nhi hoà, bất l tiết chi, dic bất khả hành ”.[8] Đối vi nhng kẻ bề ngoài có v như trung hoà song thc ra làba phải như bèo trôi theo sóng một cách vô nguyên tắc, thì ông mắng là Hương nguyện, đc chi tặc dã (K đàn anh trong ng là kẻ m hi đo đc vy).[9]

2.1.3 Sau Khổng Tử, Mnh T chủ trương Thn thời, đa li, nhân hoà và i: Thn thời bất như đa li, đa lợi bất như nhân hoà (Thiên thi không bng đa lợi, đa lợi không bng nhân hoà). Mnh T nhìn t góc độ quân s, nhân hoà là quan trọng nht, kế đó là đa lợi, cuối cùng mi là thiên thời. Nay có thể áp dụng vào vic cạnh tranh thương nghiệp, thi đu thể thao. Tuân T nhìn vn đề này v góc độ nông nghiệp, tthn thời, đa lợi, nhân hoà đu quan trọng, không thứ nào hơn. T Tư [10] lại phát huy tư tưng chuộng hoà của Khổng Tử, coi hoà là đt đo ca thn h, có thể giải quyết mọi mâu thun của thn h: Vạn vật bính dục nhi bất tương hại, đạo bính hành nhi bất ơng bi,[11] nghĩa là vn vt sinh trưng mà không m hi nhau, nht nguyt vn hành bốn mùa thay nhau mà không nghịch nhau.

2.1.4 Tóm lại: H là một khái nim quan trọng và giá trị cốt lõi ca tư tưng văn hoá truyn thống Nho go. Văn hoá hoà ca Nho go là tinh tuý văn hoá truyn thống Trung Hoa. H bao gồm ba ý nghĩa: Hoà của phm cht đo đc, “trung hoà ca bn th đo đc, “thái hoà ca bn th thế giới. Nó bao gồm đnh hưng giá trị của hoà vi quý, cơ chế động lc của hoà nhi bất đồng [12] (hoà vi mọi ngưi không v hùa vi ai), đưng hưng phát triển ca hoà thc sinh vt[13] (chỉ khi có hài hoà, hp thông mới có thể sn sinh và phát triển vn vật), cách suy tư ca chấp lưỡng dụng trung (nm hai đu mà dùng i gia, ý nói không thái quá, không bt cập. Làm việc phi n c vào nh huống khác

nhau, mà dùng phương pháp thích hp), nhm vào mục đích cuối cùng là thn nhân hợp nhất.[14] Nhng yếu t này trở thành mt h thống logic, thể hiện thc cht lý lun văn hoá hoà của Nho go. Cách Nho go thc hiện hoà chủ yếu là lễ, yêu cầu c th là minh phn (hiu trách nhim), “an phn” (m theo bổn phn), tn luân tn trách (luân là thân phn, biết thân phn của mình mà làm trọn bổn phn), “trung tiết” (m việc đúng l độ).

2.2. “Hoà” trong Công giáo

Nguyên Go Tông Bênêđitô XVI, trưc khi t nhim vào ngày 28.2.2013, trong lần cuối cùng gp c hồng y, ngài i: Hồng y đoàn giống như một dàn nhạc, trong đó có các khác biệt, din t Giáo Hội đại đồng, luôn luôn cùng quy hướng vshài hoà cao n. Ngài nói thêm: Chúa Kitô tiếp tục bưc đi qua thời gian trong tất c mọi i. Anh em thân mến, chúng ta hãy hợp nhất trong mầu nhiệm y, trong lời cầu nguyện, một cách đặc bit trong Thánh Thể hằng ny.

Trong buổi tiếp Hồng y đoàn ngày 15.3.2013 va qua, Đc Go Tông Phanxicô i: Thật t v và tôi nghĩ rằng chính là Chúa Thánh Thần đã tạo ra một s khác biệt trong Giáo Hi. Đng An i ng như là một tông đồ v mt tháp Babel kết hợp tất c nhng s khác biệt, không phải bằng cách coi mi thnhư nhau, nhưng bằng cách hài h chúng”.

Hài hoà của Công go không thun tuý như kiu thế gian, mà đưc đt trên nn tảng mầu nhim Thn Chúa Ba Ngôi là gương mẫu. Ba Ngôi hoàn toàn khác biệt, không đồng nhất, nhưng lại hoà trong một Thn Chúa duy nht. Một gương mẫu quan trọng khác là Ngôi Hai Thn Chúa làm người. Chúa Gsu va là Thn Chúa, va là con người. Chính nhờ s kết hp hài hoà này mà con ngưi đưc cu ri. Mi s y đu do bởi Thn Chúa là Đấng đã nhờ Đc Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Ngài, và trao cho chúng tôi chc vụ hoà gii.

Thật vy, trong Đc Kitô, Thn Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Ngài. Ngài không còn chấp tội nhân loại na, và giao cho chúng tôi công bố li hoà gii (2Cr 5,18-19).

Con ngưi đưc cu rỗi là đưc hưng tôn nhan Chúa, cũng có nghĩa là kết hp vi Chúa, loài thụ tạo kết hp vi Đng Tạo Hoá. Nên hài hoà xut phát t Thn Chúa và cũng s kết thúc nơi Thn Chúa.

Nhờ đưc kết hp hài hoà vi Thn Chúa, con ngưi cũng kết hp hài hoà vi đồng loại. V mặt nhân bn, ngưi Công go luôn tôn trọng quyn lợi của ngưi khác, đối xử hài hoà vi hết mọi người. Thánh Phaolô nói: Qu thế, bất c ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc v Đc Kitô, đu mặc lấy Đc Kitô. Không còn chuyn phân bit Do Thái hay Hy Lạp, lệ hay t do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất c anh em chỉ là một trong Đc Kitô (Gl 3,27-28). Sng hài hoà vi mọi ngưi không phải là ni không nguyên tắc, Thánh Phaolô nói, Với người Do Ti, tôi đã trở nên Do Ti, để chinh phục người Do Ti (1Cr 9,20). Ngài còn nhn mạnh thêm: Tôi đã tr nên yếu vi nhng người yếu, để chinh phục nhng người yếu. Tôi đã trở nên tất c cho mọi ngưi, để bằng mọi cách cứu được một s ngưi (1Cr 9,22). Sng hài hoà vi mọi ni là đ mọi ni đưc giao hoà vi Thn Chúa.

Ngưi Công go luôn tôn trọng quyn li ca ngưi khác để sống hài hoà vi nhau. Trong bài Con đưng kiến tạo hoà bình chân chính và vng bn, Đc Hồng y GB. Phm Minh Mn i: Nn hoà bình chân chính, không đơn giản chỉ là vắng bóng chiến tranh, song là một cuộc sống chan hoà niềm tin yêu đối vi Thn Chúa, và tình huynh đệ hài hoà, nh tương thân ơng trợ, ơng nh tương nhượng, giữa con người với nhau, cũng như gia các dân tộc trên mặt đa cầu hôm nay”.

Mt khác, Thánh Kinh cũng vạch rõ nguyên nhân khiến con ngưi bị phân rẽ ngay bên trong chính mình, nên cũng phân rvi ngưi khác. Nguyên nhân không gì khác ngoài tội lỗi và sự dữ đã ăn sâu vào trong mỗi ngưi (x. St 3,1-4,16). Tội lỗi làm tan rã chính nh và chia ct vi mọi người. Tội lỗi không chỉ m ngưi ta đon tuyt mình khỏi Thn Chúa, đon tuyt nh khỏi ngưi khác, mà còn đon tuytnh vi chính nh na. S xung đột gia ngưi vi ngưi chỉ chm dt khi con ngưi m li s hài hoà trong chính bn thân. Muốn đưc vy, chúng ta kn quyết nhờ vào ơn Chúa, để nỗ lc thống nht đi sống nội m của mình. Thống nht nội tâm là mt s hoà điệu thâm sâu của toàn thể con ngưi khi đưc cuốn hút hoàn toàn trưc v đp rng ngi của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, qua Đng Trung Gian hoà giải là Chúa Giêsu Kitô, làm nhp cầu ni kết không ch các cá nhân đang chia r nhau, mà nhất là Ngài còn hp nhất lại nhng đã phân r bên trong mỗi ngưi để có thể sống đc ái giao hoà như Thánh Phaolô đã nêu n: Đc ái t nhẫn nhc... không nóng giận, không nuôi hận thù... Đc ái tha thứ tất cả, tin ởng tất cả, hy vọng tất cả, chu đng tất c(1Cr 13,4-7).[15]

Mt khác, Go lý Công go da trên nn tảng Thánh Kinh v công trình tạo dng của Thn Chúa (x.St 1,26-2,8) không ngng nhc nhở và mời gọi con ngưi ngày nay ý thc s cần thiết phi gi mi hài hoà vi thn nhn: T ban đầu, Thn Chúa đã trao cho nhân loại chung sc quản , đ con người chăm sóc, chế ngự chúng bằng lao động và hưởng dùng hoa trái của trái đt (GLHTCG 2402). Trong bài phát biu trưc c khách hành hương vào k năm 2011,[16] nguyên Giáo Tông Bênêđitô XVI đc bit kêu gọi các bc cha m hãy giáo dục con i nh trong ý nghĩa này: "Hỡi các cha m, hãy dạy cho con cái anh chị em quan sát thn nhn, tôn trọng và bảo v thiên nhn, như một món quà tuyệt vi, vốn làm cho chúng ta cảm nhận được s vĩ đại của Đấng Tạo Hoá!".

3. Kết luận

Nho go và Công go đu nói đến hoà, hài hoà. Nhưng Nho go chỉ đơn thun đưa ra quan niệm hoà v nhân bn (đối nhân), hay chỉ nói đến cách xử thế đời. Còn Công Go trưc hết quy hưng hoà v mặt đối thn. H trong Chúa, vì Chúa, cho Chúa, hưng đến Thn Chúa, nhờ đó mà gi s hài hoà trong chính bn thân, ri cũng t đó mà hoà vi tha nhân và thn nhiên vn vật.

Lm. Stêphanô Huỳnh Tr

 [1] Ngưi thi Tây Chu (1046-771 TCN).

[2] Nhà tư tưởng thi cui Xuân Thu (?-500 TCN).

[3] (547-490 TCN).

[4] V vua đầu tiên nưc Trnh, mt chư hầu nhà Chu trong lch sử Trung Quốc, trị vì từ 806-771 TCN.

[5] Quốc Ng - Trnh Ng.

[6] Luận ng - Quý Th.

[7] Luận ng - Hc Nhi.

[8] Luận ng - Hc Nhi.

[9] Luận ng - Dương Hoá.

[10] Tương truyn T Tư là ngưi làm ra thiên Trung Dung.

[11] Trung Dung.

[12] Qn tử hoà nhi bất đồng, tiu nn đồng nhi bất a” (Luận Ng: T Lộ, XIII).

[13] Hoà thc sinh vt, đồng tc bất kế, dĩ tha bình tha v chi h(Quốc ng. Trnh ng), là quan đim bin chng về khởi nguyên ca thế gii do S Bá khi xướng vàom cuối ca Tây Chu (803 TCN).

[14] Thiên nhân hp nhất do Trang T đ ra, nhà tư tưởng Đổng Trọng Thư thời Tây Hán phát trin tnh mt h thống tưởng Triết học, nhưng kc vi quan nim ca Công giáo.

[15] x. LM Ti Nguyên, Đc ái giao hoà.

[16] VietCatholic 7.11.2011.


Muc Luc Muc Vu