Năm đức tin với thánh Tôma (Bài 31): Điều răn thứ nhất

(daminhvn.net)

Điu răn th nht

Sau những bài dn nhp v lut Thiên Chúa, cách riêng là lut yêu thương ca Tân ước vi hai lnh truyn mến Chúa yêu người, t bài hôm nay, thánh Tôma gii thích ni dung Mười điu răn. Nên lưu ý là trong tiếng Vit “điu răn” xem ra như là nhng li khuyên răn dy bo, còn trong tiếng Latinh, praeceptum có nghĩa là “lnh truyn, mnh lnh”, mang tính bt buc.

Bài hôm nay giải thích điu răn th nht. Thường thánh Tôma bàn đến ti li sau khi đã trình bày nhân đc, nhưng ln này tác gi kê ra năm cách thc vi phm điu răn th nht, ri kế đó mi nói đến các lý do vì sao ta phi th phượng duy mt mình Thiên Chúa.

Lỗi phm chính yếu nghch vi điu răn th nht là ti th ngu tượng, được phân thành bn đi tượng: ma qu, các thiên th, sc mnh thiên nhiên, con người (mà có th đt tên là: qu thn, thiên thn, th thn, nhân thn). Tác gi cũng cho thy rng những hình thc th ngu tượng không ch xy ra vào thi xa xưa mà còn tiếp tc bt c thi đi nào.

Tiếp theo, tác gi k ra năm lý do vì sao ta phi th phượng duy mt mình Thiên Chúa mà thôi, đó là: 1/ Phm giá Thiên Chúa, đc bit là ngài thông biết mi s; 2/ Lòng đi lượng ca Thiên Chúa; 3/ Li th ha lúc lãnh bí tích ra ti; 4/ Ách thng tr tàn bo ca ma qu; 5/ Phn thưởng bi hu.

Nên lưu ý là trong các tiếng Tây phương, cùng mt t ng có th áp dng cho “Chúa” và “thn” (deus tiếng Latinh, dieutiếng Pháp, god tiếng Anh); vì thế Cu ước đã nhn mnh rng ch có Giavê mi là “thn duy nht”, và dân Do thái không được th thn nào khác (Xh 20,3).

-------------------

Điu răn th nht.

Ngươi không được có thn nào khác đi nghch vi Ta”(Xh 20,3).

Như đã nói, toàn b llutca Đc Kitô da trêntình yêu.Và tình yêu này li da trên hai mnh lnh, mt mnh lnh liên quan đến yêu mến Thiên Chúa, và mnh lnh kia liên quan đến vic yêu thương người thân cn. Chúng ta đã nói đến hai mnh lnhy ri. Bây gi cn biết rng khi trao ban l lut cho Môsê, Thiên Chúa đã cho ông mười điu răn đượcviếttrên hai bia đá: ba điu răn viết trên bia đá th nht nói đến yêu mến ThiênChúa; và by điu răn viết trên bia đá th hai nói đến yêu thương người thân cận. Do đó, toàn b l lut được xây dng trên haimnh lnh ca đc ái.

I. Nhng li lm

Điều răn th nht liên quanlòng mến Chúa là: “Ngươi không được có thn l nào khác”. Để hiu rõ điu răn này cn biết nhng hình thc mà người xưa đã vi phm.

1/ Nhng người th phượng ma qu

Một s người th ly ma qu, bi vì thánh vnh 95 (câu 5) đã nói: “Tt c các v thn ca Dân ngoi là ma qu” (Tv 95,5)[1]. Đây là tội ln nht và kinh tm nht. Ngày nay cũng có nhiu người li phm điu răn này qua vic bói toán và ma thuật. Theo thánh Augustinô, người ta không th làm nhng th như vy nếu không có mt hip ước nào đó vi ma qu. Điu này được thánh Phaolô nói rõ trong thư gi tín hu Côrintô: “Tôi không mun anh em thông đng vi ma qu” (1 Cr 10,20) và Người nói tiếp: “anh em không th nào chia s bàn tic ca Chúa vi bàn tic ca ma qu (câu 21).

2/ Th ly các thiên th

Một s người thphượng các thiên th, và tinrngcác ngôi sao là thn linh: “H đãtưởng tượngmt tri vàmt trănglànhng v thncai qun vũ tr” (Kn 13,2). Vì lý do này, ông Mô-sê đã cấmngười Do Tháiđng đng li ngm nhìn tri quá lâu, vì s rng h stôn thmttri, mt trăngcùng các ngôi sao: “Vy, anh em hãy cn thn gi mình... vì s rngkhi anh em ngước mt lên tri và thy mt tri, mt trăng và các ngôi sao, toàn th thiên binh, thì anh em b lôi cun mà sp xung ly và phng th chúng. Bi l, Đc Chúa, Thiên Chúa ca anh em, đã to dng chúng đ phc v mi dân thiên h” (Đnl 4,15b.19). Ông lặp li điu này Đnl 5,8. Cácnhà chiêm tinh phạm ti chng liđiu rănnày bi vì h borngcác thiên th cai qun các linh hn. Thc ra, chúng đã được dng nên đ phc v con người. Con người ch có mt ch t duy nht là Thiên Chúa.

3/ Th ly các sc mnh thiên nhiên

Có những người khác li tôn thờ các sc mnh thiên nhiên thp bé hơn: “H li coi la hoc gió là nhng v thn” (Kn 13,2). Người ta cũng có th rơi vào ti này khi sdng sai lch nhng ca ci trên trn gian vàbám víu chúng quá mc, ta nhng k tham lam tin bc, như thánh Phaolô đã cảnh báo: “K tham lam cũng là th ngu tượng” (Ep 5,5).

4/ Th con người, th chính mình, th các th to

Một s người cũng đãrơi vào sai lmkhi th ly nhng con người, hoc các chim chóc, hay nhng th to khác, hoc chính mình. S lch lc này phát sinh t ba nguyên cớ.

a) Thứ nht là do cm xúc quá đ, như sách Khôn ngoan k li: “Mt người cha phin mun khóc thương đa con chết yu, nên đã tc tượng ca nó; thế là k vn ch là sinh linh phi chết thì li được tôn kính như mt v thn. Ông ta còn thiết lp nhng nghi thc l bái và bt các gia nhân phi tuân hành” (Kn 14,15).

b) Thứ hai là do thói nnh bợ. Có nhng người tôi t th ly các vua chúa ngang hàng vi Thiên Chúa, không nhng khi b kiến nhng v y, mà thm chí còn tc ra nhng hình tượng ca nhng v y đ tôn th, như sách Khôn ngoan đã t: “Nhng người vì xa không th din kiến long nhan đ th kính, thì t xa đã ho li dung nhan, làm ra nh tượng vua chúa mình th kính, ri xum xoe tâng bc ông vua vng mt, như th ông có mt đó” (Kn 14,17). Họ quy t nhng k ngưỡng m các vĩ nhân, và tôn vinh nhng người yhơn c Thiên Chúa. Trái li, Chúa Giêsu dy rng: “Ai yêu cha yêu m hơn Ta, thì không xng vi Ta” (Mt 10,37). Vịnh gia cũng đã tng nhc nh: “Đng tin tưởng nơi hàng quyn thế, nơi người phàm chng cu ni ai” (Tv 145,3).

c) Thứ ba là do kiêu căng ngo mn. Mt s người có tính kiêu ngạo t phong cho mình làm thn minh, ví d như đi đế Nabucôđônôxo(x. Gđt 3), hoc như mt ông vua x Tyrô mà sách Edekiel k li. “Vì ngươi đem lòng t cao t đi nên ngươi đã nói: Ta là chúa t” (Ed 28,2). Thái độ tương t như vy là nhng ai đt tin tưởng vàoý tưởng ca mình hơn là tin vào nhng mnh lnh ca Thiên Chúa. H tôn th thân th mình nhưlà các v thn, bi vì khi tìm kiếmnhng thú vuica xác tht thì h tôn th thân th ca mình thayvì tôn th Thiên Chúa. Thánh Phaolônói rng: “Thiên Chúa ca h là cái bng” (Pl 3,19).

Vì thế chúng ta phitránhtt c nhng tt xu va nói.

II. Nhng lý do thúc gic phi th phượng duy mt Thiên Chúa mà thôi

Ngươi không được có thn l nàokhác đi nghch vi ta”. Như đãnói,điu răn th nht là cm chúng ta th phượng bt k ai khác ngoi tr Thiên Chúa duy nht. Bây gi chúng ta hãy xét năm lý do ca mnh lnh này.

1/ Phm giá ca Thiên Chúa

Lý do đầu tiên là phm giá ca Thiên Chúa. Nếu chúng ta tước mt phm giá Thiên Chúa thì chúng ta xúc phạm Ngài. Ta có th nhn thy điu này khi đi chiếu vi phong tc loài người. Phm giá đòi hi mt s tôn kính; do đó ai không bày t lòng tôn kính nhà vua thì b kết ti khi quân. Vy mà có nhng người đã cư x như thế đi vi Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết: “Thay vì Thiên Chúa vinh quang bt t, h đã th hình tượng người phàm là loài phi chết”(Rm1,23). Điều này xúc phm Thiên Chúa rt nng, vì ngài đã phán: “Vinh quang ca Ta, Ta không nhường cho ai khác; li tán tng dành cho Ta, Ta không đ các tượng thn tước đot” (Is 42,8).

Một trong nhng điu to nên phm giá ca Thiên Chúa là Ngài biết tt c mi s. Trong tiếng Hy-lp, t “Thiên Chúa” (theos)gốc bi t “thy” (theoria)[2]: thật vy, mt trong nhng đc tính ca thn minh là hiu biết mi s. Vì thế Thiên Chúa đã thách thc các thn hư o rng: “Hãy nói lên đi nhng gì s xy đến sau này, đ cho chúng tôi nhn ra quý v là thn, là chúa” (Is 41,23), và thánh Tông đồ viết: “Tt c đu trn tri và phơi bày trước mt Đng có quyn đòi chúng ta tr l” (Dt 4,13). Thế nhưng nhng k bói toán đã tước đot phm tính y. Isaia nói: “Dân li chng phi thnh ý Thiên Chúa ca mình sao? Chng l li thnh ý k chết cho người sng sao?” (Is 8,19​​).

2/ Lòng đi lượng ca Thiên Chúa

Lý do thứ hai phi tôn th duy mt mình Thiên Chúa là lòng đi lượng ca ngài. Tht vy, chúng ta nhn lãnh tt c mọi điu tt lành t Thiên Chúa, và điu này cũng làm nên phm giá ca ngài, bi vì ngài là Đng sáng to và ban phát tt c mi điu tt lành: “Ly Chúa, ngài m tay, thì mi loài tho thuê ơn phước” (Tv 103,28). Và điều này cũng được ng ý trong danh t Thiên Chúa trong tiếng Hy-lp theos bởi thein (= trù liệu mi s) nghĩa là phân phát, bi vì ngài lp đyvn vt vilòng nhân t ca Người. Vì vy, bn đang tht là vô ơn bc nghĩa nếu bn không biết nhìn nhn nhng gì Chúa đã ban cho mình , vàt hơn na, khi bn t to ra mt v thn nào khác, ging n con cái ca Israel sau khi được đưara khi đt Ai Cpđã làm ra mt thn tượng [Hosea viết v h rng : “Tôi sđi theo nhng người tình ca tôi” (2,5)]. Điu này cũng xy ra khi k nào đt nim tintưởng vào ai đó hơn là vàoThiên Chúa, nghĩa là khi h cầu cứu ai khác ngoài Thiên Chúa. Vnh gia nhn nh chúng ta: “Phúc thay k đt nim tin vào danh Đc Chúa” (Tv 39,5). Thánh Phaolô tông đồ cnh báo: “Nay anh em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn tr li vi nhng yếu t bt lc và nghèo nàn y...? Anh em cn thn gi ngày, gi tháng, gi mùa, gi năm” (Gl 4,9-10).

3/ Li ha ca ta

Lý do thứ ba là li ha long trng ca chúng ta. Tht vy, (trong bí tích ra ti) chúng ta đã t bma qu, và đã ha trung thành vi mt mình Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta không được li li th, bi vì thánh tông đ đã viết: “Ai khinh thường lut Môisê, theo li chng ca hai hay ba người, thì s b x t thng tay. Phương chi k đã chà đp Con Thiên Chúa, đã xúc phm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhc m Thn Khí ban ân sng, thì anh em th nghĩ xem, k y đáng chu hình pht ghê gm hơn biết my!” (Dt 10,28-29), và người cũng viết: “Bao lâu chng còn sng, mà v đi ly người khác, thì s b gi là k ngoi tình” (Rm 7,3), và đáng xử t. Hình phạt tương t cũng s dành cho k nào vi phm li ha vi Thiên Chúa. Vì thế khn cho k ti li khi còn trên đi này mà c “khp khing gia hai bên” (1 V 18,21).

4/ Ách nô l ca ma qu

Lý do thứ bn tưlà vìách nng n ca vic làm tôi ma qu. Như tiên tri Giêrêmia đã nói: “Các ngươi s phng th các thn khác sut đêm ngày, mà chúng s không cho các ngươi yên ngh" (Gr16,13). Tht vy ma qukhông đ yên khi hn đã xúi gic ai phm mt ti; hn s lôi kéo phm thêm ti khác na: “H ai phm ti thì làm nô l cho ti” (Ga8,34). Do đó, khôngdễ dàng gì thoát ra khi tili. Vì thế, thánh Grêgôriô cho rng: “Ti nào mà không được xóa b bng s sám hi thì s sm lôi kéo ti khác bng sc nng ca mình ”(SuperEzech. 11).

Khi Chúa làm chủ thì ngược hn li. Các lệnh truyn ca ngài không nng n, ch Chúa Giêsu đã nói: “Ách tôi êm ái, và gánh tôi nh nhàng” (Mt 11,30). Thật vy, mt người được coi là đã làm đ bn phn nếu h làm cho Thiên Chúa ngang bng vi điu như h đã làm khi phm ti. Thánh Phaolô cũng nói: “Trước đây, anh em đã dùng chi th ca mình mà làm nhng điu ô uế và s vô luân, đ tr thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi th làm nô l s công chính đ tr nên thánh thin” (Rm 6,19). Còn nhng k làm nô l cho ma qu thì t nh: “Chúng ta đã tho thuê trong nhng no đường ti li, nhng no đường dn ti dit vong, đã băng qua nhng sa mc không đường li” (Kn 5,7). Và tiên tri Giêrêmia viết v h rng: “H đã vt v khó nhc đ làm điu xu xa” (Gr 9,5).

5/ Phn thưởng trng đi

Lý do thứ năm để phng s duy mt mình Chúa là phn thưởng trng đi. Không có lut nào ha ban phn thưởng ln lao như là lut ca Chúa Kitô. Hi giáo ha nhng dòng sông chy sa và mt; đo Do Tháiha hn min đt ha, nhưng li ha chocác Kitô hulà vinh quang ca các thiên sứ: “Trong ngày sng li, người ta s ging như các thiên s trên tri” (Mt 22,30). Nghĩ ti vinh quang y, thánh Phêrô tht lên: “Thưa Thy, b Thy thì chúng con biết đến vi ai? Thy mi có nhng li đem li s sng đi đi” (Ga6,68).


[1] Bản dch Vulgata “omnes dii gentium daemonia” (các thần linh ca chư dân là ma qu). Bn dch ca bn Tân Vulgata đã sửa li cho hp vi nguyên bn: “omnes dii gentium inania”: các thần linh ca chư dân đu hư o.

[2] Trong tiếng Hy-lp theos vừa ám ch Thiên Chúa va ám ch các thn linh, cũng tương t như trong tiếng Latinh (deus), Pháp (dieu), Tây ban nha (dios). Tác giả truy nguyên t theos, và móc nối vi theoria: nhìn thấy.

 


Mục Lục Năm Đức Tin