NĂM THÁNH GIUSE
PATRIS CORDE - TRÁI TIM CỦA NGƯỜI CHA
(Từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021)