Nhân 400 năm Dòng Tên truyền giáo Việt Nam: Từ linh đạo Inhã đến phong cách truyền giáo Dòng Tên

(dongten.net) 16/03/2014

Nhân 400 năm DT truyn giáo VN

T LINH ĐO I NHÃ đến PHONG CÁCH TRUYN GIÁO DÒNG TÊN

Hoành sơn

Ngày 18/1/2014, ti Vương cung thánh đường Saigon, Đc cha Ch tch Hi đng Giám mc Vit Nam đã long trng c hành nghi l khai mc Năm thánh (18/1/2014-18/1/2015) k nim 400 năm Dòng Tên truyn giáo Vit Nam.

Trước 1615, đây đã có my tha sai đến th vn may và thu được mt s kết qu đáng ghi nh. Nhưng s liên tc và có nn tng vng chc c Đàng trong và Đàng ngoài thì phi ch đến công cuc truyn giáo khi s t 1615 do con cái thánh I Nhã. Khong 150 năm sau, tuy Dòng Chúa Giêsu vng bóng vì b gii th năm 1773, nhưng khi y, vì nn móng đã chc, và có nhiu dòng hi khác sang tiếp tay ri, nên Hi thánh Vit nam vn đng vng dù tri qua nhng cuc bách hi tàn khc.

V vic truyn giáo ca Dòng Tên, ti đây cũng như các vùng tri khác, các nhà viết giáo s ghi nhn hai đc đim sau : s hăng say như la ca thánh Phan sinh Xavier, s mm do đ ng phó vi hoàn cnh và thi thế, nht là n Đ và Nam M, Trung Quc và Vit Nam.

Riêng v nét đc trưng th hai, nhiu s gia thường quy cho trình đ hc vn, giúp nhng chiến s y có được tm nhìn xa thy rng. Bng chng là có nhng tha sai biết đúc súng, sa lch, cai qun đài thiên văn, v.v.

Theo tôi, lý do trí thc không th b qua, nhưng lý do căn bn và chinh yếu phi tìm linh đo I nhã, linh đo mà linh hn ca nó nm tp Linh thao, còn th xác nm b Hiến pháp Dòng, c hai đu do thánh t trước tác trong trao đi thân mt vi Chúa.

Linh đạo I-nhã

Sau khi quay v vi Chúa, sut mt năm chiêm nim Manresa mà không ai hướng dn ngoài Chúa, I nhã đt ti nhng huyn th liên miên và cao siêu : huyn th tu trí v Ba ngôi, v nhân tính Đc Kytô. I nhã quen ghi li mi kinh nghim thiêng liêng ca mình, và t nhng ghi chép Manresa, ngài son dn tp Linh thao ni tiếng. Vi tp Linh thao y, thánh nhân đã đào to sáu bn sinh viên thành nhng bn đường đu tiên, trong đó có hai thánh : Phan sinh Xavier và Phêrô Favre. Thế ri, cũng vi tp Linh thao, Dòng s tiếp tc đào to các thế h Giêsu-hu (Jesuit) khác và dn dt biết bao tu s và giáo hu đi vào con đường hoàn thin. Chính do đó mà thánh I nhã được Giáo hi tôn phong làm Bn mng các cuc tĩnh tâm.

Còn Hiến pháp Dòng?

Đây là kết qu ca 16 năm cu nguyn. Đ có mt ý tưởng v giá tr thiêng liêng ca tng khon lut trong đó, hãy ly đon Nht ký thiêng liêng 40 ngày ca thánh nhân làm thí d. Đây thuc hai tp v cu được t la mà ngài không biết. S là, biết mình sp v cùng Chúa, thánh nhân b hết đng nht ký đ s ca mình vào lò sưởi, và may thay, mt người bt cht vô phòng đã cu được my chc trang.

Trong 40 ngày nói trên, thánh nhân hi ý Chúa v mt khon lut duy nht : các nhà th ca Dòng có th sng nh li tc hay không? Đ phân đnh ý Chúa, mi ngày ngài dâng thánh l. Thánh l kéo dài trên mt gi, li còn thêm hng gi cu nguyn chun b trước và hng gi t ân sau. Trong sut bui sáng như thế, ngài được nhiu ơn “sa l”, kèm theo rt nhiu huyn th v Thiên tính, v Ba Ngôi,v.v. Du được vượng cm đến thế khi mun Dòng sng phó thác trong thanh bn tt đ, thánh nhân vn chưa dám chc, và tiếp tc dâng l xin Chúa cho biết rõ hơn ý Ngài. Và phi ch đến hết ngày 40, tht chc chn ri, thánh nhân mi quyết đnh ngưng không hi Chúa thêm na.

Xem như thế, Hiến pháp Dòng Tên được son ra mt cách cn thn đúng theo tinh thn Linh thao : chn sng nghèo (và chu s nhc) vi Chúa Giêsu nghèo hèn! (Linh thao : khiêm nhường bc ba).

Vy là thế nào linh đo thoát thai t Linh thao I nhã và Hiến pháp Dòng Tên?

Linh đạo I nhã : một linh đạo hành động

Linh đo y tp trung vào Hành đng tông đ : Tt c cho “Vinh danh Thiên Chúa hơn na”! (Ad Majorem Dei Gloriam, AMDG)

Vì Tt c cho Hành đng, và phi sao cho hành đng đt kết qu cao nht, nên không th tng lúc li b công vic mà quay v trú s ly sách thn tng đc chung vi nhau. Cho nên Hiến pháp bãi b Thn tng đc chung, và đây là điu làm “sn tóc gáy” nhng người sng vào thế k XVI. Đc Phaolô III, vì quý Dòng và tin vào I nhã, nên chp thun luôn. Ch Đc Phao lô IV kế v Ngài, va đăng quang đã buc Dòng đưa khon thn tng đc chung vô lut.

Phi chăng I nhã không mn mà cho lm vi cu nguyn? Ngược li là khác. C đcNht ký thiêng liêng  Câu truyn Người hành hương đ thy I nhã chiêm nim nhiu đến thế nào. Chng vy mà Manresa, ch trong vòng mt năm ngài có th đt ti nhng huyn th cao sâu nht. Như thánh Tiên sa Avila cho biết, trong huyn nghim, hành gi nhn được nhng vượng cm (consolation) kỳ diu, đến ni hnh phúc quá, người y cm thy ch cn “mt ý nghĩ hay li nói nhc cho biết chưa th chết ngay (đ v hưởng Chúa trn vn), là cm thy, không hiu do đâu, như mt nhát (búa), mt mũi tên la….Và vết thương đau ghê gm… ch sâu, mt nht ca hn, đó tia la dù ch thoáng qua, cũng biến thành tro bi tt c nhng gì nó gp bn tính phàm trn ca chúng ta” (Lâu đài, 6.11).

Dù chiêm nim (thiên phú) mê ly đến thế, I nhã đã không b đi tu n hay vào đan vin đ đêm ngày sng bên Chúa, mà vì mun “giúp đ các linh hn”, ngài sn sáng ri b chiếc giường nm êm ca chiêm hưởng đ lao mình vào công vic tông đ. Thế ri, vì vn liếng giáo lý hn chế, li sng vào thi nhiu nhương v đc tin, nên ngài b cm không được ging đo. Chính do đó mà I nhã tìm đến các đi hc đ lo trau di v thn hc. Và ti đi hc đường Paris, va hc I Nhã va chinh phc cho Chúa nhng bn đường đu tiên, trong đó có thánh Phan sinh Xavier và thánh Phêrô Favre.

Vì Giêsu-hu (Jesuit) sng đ chuyên lo m Nước Chúa, nên Hiến pháp không cho h làm phương hi đến sc khe dù trong kh chế. Còn đ duy trì sc khe thiêng liêng, Hiến pháp buc h suy chiêm mt gi mi ngày, và mi ngày hai ln t kim (xét mình). Ngoài ra hng năm h phi tri qua 8 ngày linh thao, vi mi ngày 4-5 gi suy nim. Li đ được đào to thành nhng chiến binh kiên vng, h phi tri qua ba năm tp, ch không phi hai. Ba năm tp y din ra trong hai kỳ tp : hai năm cho kỳ tp th nht khi bước chân vô dòng; mt năm, gi là Năm Ba, din ra sau khi hc hành xong, và sau my năm làm vic đ có kinh nghim đã. Trong mi kỳ tp như thế, mi người phi làm mt tháng linh thao và tri qua my tp nghim (expériment) cam go, trong đó có mt tháng hành hương (va đi b va ăn mày mà sng, còn ng thì gp đâu ng đy), và mt tháng phc v bnh nhân trong các tri tế bn (hospices) hay nhà thương sau này.

Vâng, không phi là I nhã không yêu chiêm nim, nhưng vì mun tn lc cho vic cu giúp tha nhân, nên I nhã chn mt th chiêm nim khác, cái mà khi gii thích linh đo I nhã, Nadal gi là “Chiêm trong hành đng” (Contemplatio in actione), làm sao đ trong khi bù đu vi công vic, người ta vn cm nhn s có mt thân thương ca Chúa, phn nào ging như trong trng thái mà thánh Tiên sa Avila gi là “Hôn nhân thiêng liêng” (Mariage spirituel) (Lâu đài, 7.1-4).

*

Sau khi đi Giêrusalem (đ sng vi k nim v Thy chí thánh và đ truyn giáo cho lính Th) không thành, nhóm bn đường tr v Rôma, đt mình dưới s sai phái ca Đc Thánh Cha. Lp tc Ngài c by v MA (Master of Arts) y đến phc v nhiu ch. Riêng Phan sinh Xavier thì đi truyn giáo Châu Á. Ti đây, thy hng hà sa s dân chúng đang cn biết Đc Kytô, mà thiếu người ging dy, Xavier đã gi v B đào nha và La mã nhng bc thư ny la, kêu gi mi người, nht là giáo sư và sinh viên đi hc Pari đến tiếp tay. Nhng bc thư y được sao chép và gi đi khp nơi, khiến ni lên bên Âu châu mt cao trào truyn giáo. Vâng, biết bao người tr trí thc đã b tt c xin vô dòng đ được gi đến nhng chân tri xa xăm nht, nguy him nht, như Vin dông và châu M. Ti đó, do s nhy bén vi hoàn cnh đa phương, h đã có nhng hành đng táo bo mà lch s phi ghi nhn, như nhng khu Tp hp (réduction) Paraguay, như tu theo kiu n giáo ca Di Nobili Madurai, như cho phép th ông bà ca nhóm Ricci bên Trung Quc.

Phong cách truyn giáo ca Dòng Tên

Giáo s nói nhiu đến vic ging đo ca Dòng mang tên Giêsu qua la truyn giáo ca thánh Phan sinh Xavier, nht là qua phương pháp hi nhp, thích nghi, Vit Nam cũng như Trung quc, n đ cũng như Châu M la tinh.

Năm 1492, Christophe Colomb khám phá M châu, và lp tc các đoàn tu Tây ban nha, B đào nha theo sang chiếm đt và khai thác. Đ có nhân công trng trt, h vác súng đi săn lùng th dân, biến h thành nhng nông nô khn kh. Đ bo v người da đ và ging đo cho h, đng thi dy h k thut canh tác, dy h biết dành dm đ sng đến mùa sau, my tu s Dòng Tên bèn tp hp h li trong nhng khu có rào vây gi là “Khu Thu hp (Réduction)”. Sau này, ti đt nước s thành Brasil ngày nay, Dòng cũng t chc nhng làng xã, giúp người da đ tp hp li vi nhau, đng thi hun luyn nhng thy ging đ nhân tha s người dy giáo lý.

*

Khi Roberto Di Nobili ti n đ, ti đây ch có s ít người theo đo, và đó là nhng người thuc ngoi tp cp (outcaste), gi là pariah. dalit, untouchable. Nhng người y theo đo ch vì ly lính B, hay đ được quân B bo v chng cướp bin Hi giáo.

Đ có th truyn giáo cho gii trí thc vn tp cp (caste) cao, t đó nh hưởng sâu đến dân chúng phía dưới, cha Di Nobili đã ri b tt c đ đi vào li tu khc kh kiu n, đng thi hc k ngôn ng Sanskrit và Tamil văn hc đ đi vào kho tàng kinh thư và văn chương nước n. Nh vy cha đã lôi kéo được tp cp bà la môn đến nghe cha ging v Chúa Kytô, và mt s theo đo sau khi đã tranh lun nhiu ln vi cha. Hu qu là, dù Di Nobili b vùi dp và b cm làm phép ra mười năm, khi cha qua đi đã có 40.000 người tòng đo. Sau cha, tuy sóng gió tng lúc vn ni lên, nhưng con đường cha m vn có nhiu tha sai khác dn thân vào, vi nhng tên tui ln, như Monchanin, Dom Le Saux,v.v.

*

Đang khi truyn giáo Nht, hiu ra rng mun Nht và nhng nước Đông Á ùn ùn theo đo, thì phi chinh phc đt nước có nh hưởng văn hóa nht trong vùng là Trung quc. Phan sinh Xavier bèn b đến nm ch ca ngõ nước này là Thượng Xuyên, và qua đi ti đó. Phi 30 năm sau, nhóm Matteo Ricci mi vô được Qung Châu, ri Bc Kinh. Hiu rng, đ quc gia có mt nn văn minh cao và lâu đi như thế chp nhn theo đo, thì phi trình bày Tin mng t nhng khái nim căn bn ca Nho giáo, nên nhóm đã b ra nhiu năm đ hc tiếng quan thoi và Hán văn đnh cao, nh đó đi sâu vào T thư ngũ kinh. Đng thi bng hán t viết v thiên văn và toán hc đ được nho s coi trng như nhng hc gi.

Mau chóng các nho s nói trên đã tìm đến vi h, ri nhà vua cũng tìm cách liên lc vi h luôn. Đc tp giáo lý Thiên ch thc nghĩa do Ricci sáng tác, vua rt ưng ý và đã cho phép ging đo t do trong c nước. Gi như không có s kin cáo ca các đoàn truyn giáo khác đến sau (kin cáo vì đã không hiu văn hóa Trung Quc) khiến xy ra v án L phép Nước Ngô, thì biết đâu Trung Hoa và my nước như Nht, Triu Tiên, Vit Nam,v.v. đã toàn tòng lâu ri.

*

Cùng mt cái nhìn chiên lược và khoáng đt y khiến nhóm tha sai Dòng Tên đến đt Vit vào năm 1615 đã lao mình vào hc ngôn ng và tìm cách ghi âm bng mu t la tinh, nh đó sáng to nên ch quc ng tuyt vi. Ch quc ng này, ch cn my tháng hc là đc và viết được. Ch ch Hán thì phi nhiu năm mi đc ni. Nói chi ch Nôm, nó là hai ch Hán kết hp vi nhau, mt ch ch nghĩa, mt ch gián tiếp ch âm tiếng Vit.

Nh quc ng, cha Đc L son T đin Vit-B-La giúp các tha sai hc tiếng cho mau, và sách giáo lý Phép ging tám ngày đ các thày ging dùng dy tân tòng.

Cha Đc L ch là người hoàn chnh ch quc ng mà my anh em đến trước đã làm nên. Công riêng ca cha là thiết lp hàng thy ging, va đ nhân tha người dy đo, va đ có người chăm sóc giáo hu khi tha sai vng mt hoc b trc xut.

T chc thy ging vì rt hu ích, nên sau này khi Dòng Tên vng mt ri, nhiu giáo phn vn duy trì  đ h ph tá linh mc trong x đo và dy đo trong các đim truyn giáo mi. Giáo phn Bùi chu thi Đc cha H Ngc Cn còn thiết lp Trường thy ging đ đào to tt hơn. Đc cha cũng mun biến h thành mt tu hi, nhưng không thành vì có nhiu giám mc không tán đng [Du sao, thì thy ging cũng sng khiết tnh ging như nhà tu].

Các thy ging ri s thành cơ s t đó nhng giáo phn như Thái bình và Bùi chu xây dng Nhà Đc Chúa Tri, mt t chc tt đp có mt không hai trên thế gii. Ti mi nhà x trong nhng giáo phn y, cha x, cha phó sng chung vi my thy ging, gm mt thy x (qun lý nhà x v k lut và vt cht), mt thy qun (coi sóc nhà th và các đoàn hi). Cùng sng chung còn có mt hai ông bõ, h là nhng người già xin vào “tu” và giúp vic trong nhà x. Ngoài my thành phn nói trên, trong nhà x có thêm nghĩa t ca các cha : nhng Cu hay thiếu niên được cha x hay cha phó nuôi cho ăn hc và giúp l, ri gi v Trường Tp (Trường Th), nhng Chú khi cu y được chuyn sang Trường la tinh (hay Tiu chng vin), nhng Thy khi h hc lên Đi chng vin (có nơi gi là Trường Lý đoán).

Vic sng chung y không thu hp nhà x và Nhà chung (tòa giám mc), mà còn ph cp đến toàn giáo phn, khiến các cha, thy, chú, cu đi đến các nhà x khác đu có th ăn ng đó như nhà x ca mình vy. Nói cách khác, toàn giáo phn sng ging như trong mt dòng tu!

Cho đến cui thế k XX, Nhà Đc Chúa Tri còn tn ti vài ba nơi, và mt hai thy ging cui cùng đã qua đi ti giáo x Dc Mơ thuc giáo phn Long Khánh.

Tìm về căn cội của phong cách truyền giáo Dòng Tên

Khi ti Nht, thánh Phan sinh Xavier đã bt đu ăn vn như mt nhà sư. Nhóm Ricci bên Tu cũng làm thế, nhưng  đến khi hiu rng thng tr đây là Nho giáo, ch không phi Pht giào, nhóm bèn ci sang mc áo dài nho s. Ai cũng nghĩ, thích nghi trong ăn mc là chuyn chng có chi l đi vi Dòng Tên, vì Dòng không có tu phc riêng. Thế nhưng phi hi do đâu mà I Nhã li mun con cái mình không có tu phc riêng, mà ăn mc như các  tu s khác mi vùng, đ d hòa đng vi h.

Du sao, đy ch là thích nghi b mt. Hi nhp theo chiu sâu mi t rõ phong cách Dòng Tên. Ti đâu Dòng có được s nhy bén đ nm bt tình hình đa phương, t đó có nhng quyết đnh và hành đng táo bo hp thi hp cnh, vi các Khu t qun Paraguay, vi cách truyn giáo cách mng ca Di Nobili bên n, vi s cho phép Th ông  ca Ricci bên Trung Hoa, vi ch quc ng và hàng thy ging ca Đc L bên nước Vit?

Tm nhìn xa thy rng y, nhiu s gia đã quy cho trình đ trí thc ca my tha sai đó. Thế nhưng ti sao thánh I Nhã li mun cho con cái mình hc cho cao v thn hc, nht là ti sao sau này mt s Giêsu-hu  còn chuyên sâu v các ngành khoa hc khác, nh đó mi có người đ kh năng sa lch và coi Khâm thiên giám (đài thiên văn) cho Trung hoa như cha Adam Shall, mi có người phát hin hóa thch Hán nhân như Teilhard de Chardin bên Tu?

Qu là lý do sâu xa và chính yếu phi tìm ch khác. Theo tôi, đó là Linh đo I Nhã, cũng là tinh thn ca sách Linh thao.

Vâng, đ nhp đ cho Cuc chiến đu thiêng liêng, ngay đu sách Linh thao đó, thánh t đã đt vng Nguyên tc căn bn ( Principe de fondement) sau đây:

- “Con người được to nên đ ca ngi, kính tôn và phng s Thiên Chúa, nh đó cu linh hn mình…

PHNG S THIÊN CHÚA - CU LINH HN MÌNH ư? Đó là điu sách bn (giáo lý) đã nêu rõ ri, chng có chi đc bit đây c. Đc bit là quan đim I Nhã v phương tin cơ. Hãy nghe Nguyên tc căn bn nói tiếp :

- “Còn tt c nhng gì (khác) được to nên trên mt đt là vì con người, giúp hn theo đui mc đích y, mà vì mc đích y hn được to nên.

Vâng, tt c. Tt c đu là phương tin, và ch là phương tin thôi! T đó kết lun : “Phi dùng chúng bao nhiêu chúng giúp đt cu cánh, và b không dùng bao nhiêu chúng cn tr đt cu cánh nói trên”. Vì thế phi bt thiên (indifférent, không nghiêng bên nào), không mun khe hơn bnh, giu hơn nghèo, sng lâu hơn chết yu, mà ch mun đt ti đích duy nht y thôi.

Đích duy nht ca I Nhã, va là cu linh hn mình, va là cu linh hn người khác : con đường Phng s (Thiên Chúa) hai mt ca Dòng Tên! Đ cu linh hn anh em, phi b hết, dù là tu phc riêng hay thn tng đc chung ; phi làm hết,  dù đo ln thế gii này. Vâng, I Nhã mun Dòng s dng mi phương tin có th, dù là phương thế t nhiên, c nhng phương thế người khác khó chp nhn.

V cách làm MI PHƯƠNG TIN CÓ TH như thế, hãy đc trong mt bc thư thánh nhân viết my tháng trước lúc ly trn:

- “Nhìn nhn có Thiên Chúa trong tt c…, và cho là sai lm nếu đt hết nim tin và hi vng…vào phương thế và tính toán loài người; cùng lúc cũng không cho là đi đúng nếu phó mc hoàn toàn cho Chúa mà không dùng nhng gì Chúa ban cho tôi, – bi l xem ra trong Chúa tôi phi dùng mi phương thế –, vì lý do đó, mong mi trong tt c Chúa được vinh danh hơn na, tôi quyết đnh rng…

Chính con đường va TIN, va dùng MI PHƯƠNG TH y, mt nhân vt đã din gii nó thành phương châm hành đng sau đây:

- “Hãy Tin vào Thiên Chúa, như th thành công tùy thuc hết vào anh, ch không vào Chúa. Thế nhưng hãy trin khai mi phương thế, như th chng vic gì đến anh, mà tt c là vic Chúa thôi!” [J-C. Dhôtel, La spiritualité ignatienne : points de repère, Vie chrétienne, tr.63].

Nói cách khác, coi tt c thành công trong tông v va là do Chúa, va là do các phương thế s dng! Do đó, nếu người khác ch dùng mt s phương thế t nhiên ri phó mc cho Chúa, thì Dòng Tên dùng mi phương thế t nhiên có th trong lúc vn tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Khác nhau là ch đó vy.

Chính vì thế mà Giêsu-hu phi hc cho cao đ chinh phc d nht, hc c nhng khoa hc đi đ h tr thêm cho vic tông đ ca mình. Và cũng đ đo đi vào chiu sâu tâm hn ca mt dân tc, Giêsu-hu sn sàng ri b cách suy nghĩ quen thuc ca quê hương riêng, mà b ra nhiu thi gian đ hc ngôn ng đnh cao và thm ly văn hóa ca vùng tri h được sai đến truyn giáo.

 


Loan Báo tin Mừng Cách Mới Mẻ