''Tân Phúc - Âm - Hóa'': Tiến trình hình thành từ ngữ

(conggiao.info)4/10/2014 8:33:45 AM Mặc dù thuật ngữ này chỉ mới xuất hiện với Đức Gioan Phaolô II, nhưng tư tưởng về sự cần thiết của một cuộc tân Phúc-Âm-hóa đã có từ trong những văn kiện của Đức Gioan XXIII, của công đồng Vaticanô II và của Đức Phaolô VI.

Quả thế, trong dịp Hội nghị Truyền giáo Quốc tế lần thứ nhất diễn ra tại Lyon vào ngày 01 tháng 05 năm 1962, Đức Gioan XXIII đã gửi cho Đức Hồng Y Gerlier, tổng giám mục Lyon, một bức thư, trong đó người ta gặp thấy một quan niệm về sự cần thiết của một cuộc ‘truyền giáo mới’ cho thời đại mới.[1]  

Tiếp đến, công đồng Vaticanô II, trong sắc lệnh Ad Gentes, sau khi nói lên mục đích chuyên biệt của hoạt động truyền giáo, đã để ý đến sự kiện có nhiều dân tộc và nhiều nhóm người đã được Phúc-Âm-hóa có thể có nhu cầu mới, vì đang xuất hiện nhiều thay đổi triệt để.[2] Mười năm sau đó, Đức Phaolô VI trong tông huấn Evangelii Nuntiandi đã nói đến một sự dấn thân loan báo Tin Mừng cho thế giới đang từ bỏ Kitô giáo.[3]

Sau cùng, chính Đức Gioan Phaolô II lần đầu tiên đã giới thiệu thuật ngữ ‘tân Phúc-Âm-hóa’ cách rõ ràng và khúc chiết trong bài diễn văn khai mạc Đại Hội thường kỳ lần thứ 19 của CELAM vào ngày 09 tháng 03 năm 1983 tại Port-au-Prince (Haiti).[4] Sau đó ngài đã lặp lại tại Santo Domingo vào ngày 12 tháng 10 năm 1984 nhân dịp cử hành đệ ngũ bách chu niên rao giảng Tin Mừng tại Mỹ Châu.[5] Từ đó thuật ngữ này trở thành biểu tượng của giáo huấn mục vụ của ngài.

Như tiếng vọng lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, với những giọng điệu khác nhau do những hoàn cảnh văn hóa, xã hội và giáo hội khác nhau, tân Phúc-Âm-hóa trở thành đề tài trung tâm trong các văn kiện của đại hội các Giám mục trên toàn thế giới. Chính hoàn cảnh của thế giới hiện nay đủ là lý do cho cuộc ‘tân Phúc-Âm-hóa này’, như được mô tả trong Christifideles Laici.[6] Đến lượt mình, thông điệp Redemptoris Missio đã cống hiến một sự chỉ dẫn rất quí giá để thực hiện chương trình khẩn cấp của cuộc tân Phúc-Âm-hóa.[7]

Như thế, tân Phúc-Âm-hóa là một thuật ngữ, một quan niệm, được khai triển trong sự liên tục với sự gợi hứng nguyên thủy của công đồng Vaticanô II, đồng thời với sự đón nhận trong giai đoạn hậu công đồng mà cao điểm là tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô VI. Đó là câu trả lời của Giáo Hội cho các thách đố của thiên niên kỷ thứ ba đã bắt đầu. Sự khẩn cấp của một cuộc Phúc-Âm-hóa như thế phát sinh từ sự kiện nhân loại ngày nay đang sống trong một khúc ngoặt đáng kể mà Gaudium et Spes đã thấy trước[8] và ngày càng đến nhanh hơn sau sự sụp đổ của các ý thức hệ và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa duy lý.


[1] Xem GIOAN XXIII, ‘Thư gửi ĐHY Pierre Gerlier, Tổng giám mục Lyon, nhân dịp Đại hội Truyền giáo Quốc tế lần thứ I’ (1-5-1962), trong Discorsi messaggi colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, Tipografia Pogliotta Vaticana, Città del Vaticano 1962, IV, tr. 998-1002.

[2] Xem Ad Gentes 6.

[3] Xem Evangelii Nuntiandi 52.56.

[4] Xem GIOAN PHAOLÔ II, ‘Diễn văn tại Hội Nghị thường kỳ lần thứ 19 của CELAM (9-3-1983)’, trong Insegnamenti di Giovanni Paolo II (1983) VI/1, tr. 698.

[5] Xem GIOAN PHAOLÔ II, ‘Bài giảng thánh lễ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc tại Santo Domingo’ (12-10-1984), trongInsegnamenti di Giovanni Paolo II (1984) VII/2, tr. 887.

[6] Xem Christifideles Laici 34.

[7] Xem Redemptoris Missio 39-86.

[8] Xem Gaudium et Spes 54.


ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi

 


Loan Báo tin Mừng Cách Mới Mẻ