Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Nguyên Giám Mục Giáo Phận ÐàLạt (1991 - 2010)
Đương Kim Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam