CHÚA NHT 3 THƯỜNG NIÊN C

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa đã xc du và sai Đức Giêsu Kitô đến rao ging Tin Mng cu đ cho chúng ta. Cùng với Người, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa nhng li cu xin :

 

·         Cu cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mc, xin Chúa ban cho các ngài được đy lòng Tin-Cy-Mến, đ các ngài đem Tin Mng ca Chúa đến cho mi người.

·         Cu cho mi thành phn dân Chúa, xin Chúa soi sáng hướng dn đ dân Chúa biết lng nghe và đem Li Chúa ra thc hành trong đi sng ca mình.

·         Cu cho Hi Thánh Vit Nam, xin Chúa cho mi người trong Hi Thánh trên quê hương chúng ta biết thành tâm cng tác vi nhau đ góp phn xây dng mt Hội Thánh duy nht, thánh thin, công giáo và tông truyn.

·         Cu cho cng đoàn giáo x, xin Chúa cho giáo x chúng ta được bình an và hip nht, đ mi người biết làm chng cho Chúa bng đi sng phc v ca mình.

 

Ly Chúa t bi nhân ái, Chúa hng nghe li những ai tin tưởng và thành tâm, xin thương nhận ly nhng ước nguyn chân thành mà chúng con va dâng lên Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu