CHÚA NHẬT  VI  THƯỜNG NIÊN

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Trong tiến trình đi tới hôn nhân, không một ai lại đã không phải nhiều ngày tháng tìm hiểu và lựa chọn. Lựa chọn là một vấn đề thường xuyên trong cuộc sống trên mọi bình diện, và không loại trừ cả bình diện hôn nhân và gia đình.

Bài sách Đức Huấn Ca nêu lên một khía cạnh quan trọng trong việc lựa chọn của con người. Nếu trong cuộc sống chúng ta vẫn thường nghe người ta cho rằng tại số phận đứng trước bất kể là sự kiện tốt hay xấu. Ví dụ người ta thường nói “giàu có số” hay “nghèo là phận”. Thì bài sách Huấn Ca khẳng định Thiên Chúa “không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội”, nói khác đi tất cả mọi sự kiện đều tùy thuộc vào SỰ LỰA CHỌN của chính con người, cho dù Thiên Chúa vẫn đặt trước mắt con người các lề luật của Người nhưng “việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở người”. Thiên Chúa chỉ là “đặt trước mặt ngươi nước và lửa,.. sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy”. Do đó những thái độ đi tìm số phận qua bói toán chỉ làm cho con người không còn đủ tự do trong sự lựa chọn, và xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng yêu thương và chỉ muốn cho con người được sống và sống dồi dào. Trong suy nghĩ này thì mọi lề luật của Thiên Chúa chỉ có ý nghĩa duy nhất là chỉ cho con người làm thế nào để được sống và sống hạnh phúc. Vì thế SỰ LỰA CHỌN là quyền và trách nhiệm với chính bản thân con người.Trong tiến trình tới hôn nhân cũng vậy, một mặt Thiên Chúa không cho phép cha mẹ áp đặt ý muốn của mình trên con cái, mà cha mẹ chỉ thay mặt Chúa đặt trước con cái điều phải điều trái, và SỰ LỰA CHỌN cuối cùng là của chính con cái. Thậm chí nếu một hôn nhân hình thành bởi áp đặt hay sợ hãi thì là hôn nhân bất thành.

Xem ra bài thư Thánh Phaolô với những từ “Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở,” có vẻ như con người không còn quyền lựa chọn. Người tín hữu chúng ta cũng đơn sơ nói rằng “Chúa đã định thế nào thì xin vâng như vậy”, nhiều khi còn đến chỗ oán trách “Tại sao Chúa định cho tôi phải khổ thế này”. Nhưng phải hiểu như sách huấn ca viết: từ đời đời “Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài” “và thấu suốt mọi hành động của con người” nghĩa là Người thấy trước SỰ LỰA CHỌN của chính con người. Và thánh Tông Đồ liền cho thấy chính “sự khôn ngoan của thế gian” đã khiến cho nhiều người rơi vào “hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong”, chứ không phải là Thiên Chúa muốn như thế. Ngược lại “sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín” thì Người “đã mạc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của Người”. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giờ đây đã làm người trong Đức Giêsu chịu đóng đinh. Sự khôn ngoan đã từ bỏ vinh quang vốn có nơi Thiên Chúa để trở thành người tôi tớ vâng phục và vâng phục cho đến chết.

Sự vâng phục được chính Ngài khẳng định trong bài Tin Mừng “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” Trong đó có lề luật về hôn nhân và gia đình mà Ngài tuyên bố “Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.”. Ngài nhiều lần công khai tái khẳng định lề luật một vợ một chồng và bất khả phân ly.

Vì thế vấn đề LỰA CHỌN người bạn đời là điều vô cùng hệ trọng, không thể lấy sự khôn ngoan thế gian làm tiêu chí để lựa chọn, mà phải lấy sự khôn ngoan mầu nhiệm trong Đức Giêsu làm định hướng cho việc lựa chọn. Sự khôn ngoan hạ mình xuống để học vâng phục, vâng phục cho đến chết những lề luật của Chúa với tình yêu cho đến cùng.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A