Chủ Nhật 30 Thường Niên (A)

 

  NGƯƠI PHẢI YÊU

NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH  

                                                                     ( Mt 22, 39 )

 

Yêu anh em là lắng nghe để cảm thông khi người khác nói

như chính mình nhiều khi muốn nói để được người khác cảm thông nghe .

Xem Ðức Giêsu nghe Matta kể lể, nghe những lời van xin đầy tâm sự.

Trong lắng nghe, Ngài tin tưởng, yêu mến, và tôn trọng con người.

 

Yêu anh em là nói để vực anh em đứng dậy

như chính mình từng cần những lời an ủi, khích lệ của anh em .

Xem Ðức Giêsu đã nói gì với người đàn bà tội lỗi, với anh trộm lành.

Bằng lời nói, Ngài cho con người đứng thẳng, sự bình an và ân phúc .

 

Yêu anh em là nhìn anh em với sự quan tâm, thiện cảm

như chính mình luôn khao khát  cái nhìn  chăm sóc, yêu thương .

Xem Ðức Giêsu nhìn các trẻ thơ, nhìn Phêrô, nhìn  đám đông tất tưởi  .

Với cái nhìn, Ngài cho họ thấy họ  giá trị 

và niềm vui đang ở quanh, ở trong mình .

 

Yêu anh em là dùng đôi tay hành động

như chính mình đã mong những hành động thiết thực của anh em.

Xem Ðức Giêsu,trong ba năm rảo khắp các miền,rồi giang tay trên thập tự.

Bằng hành động, Ngài đã chữa lành, gieo tin yêu

Làm cho ta nên con cái Chúa và thành anh em của Ngài .

 

Làm sao yêu Chúa vô hình

Khi đời không sống được tình anh em

Dẫu dùng  ngôn ngữ thiên thần  

Thiếu lòng bác ái,  loa kèn mà thôi .

 

                                             Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà